Home

Vad är en allmän handling

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda. En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Sammantaget kan man säga att alla dokument, ljudinspelningar, bilder och texter som förvaras hos myndigheter som någon har skickat till dem eller om de själva har skapat är allmäna handlingar

Vad är en handling? För att du ska kunna begära ut uppgifter från en myndighet med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet så krävs det att uppgifterna är nedskrivna eller har dokumenterats på något annat sätt. Reglerna om handlingsoffentlighet ger dig ju bara rätt att få ut allmänna och offentliga handlingar (TF 2 kap.). För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Rättsfall 336. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten Vad är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, oc

Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Med handling avses bland annat en framställning i skrift som kan läsas. En handling är sedan allmän om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos myndighet Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den har upprättats vid, skickats ut från eller inkommit till myndigheten. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator

Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. Rättsfall 1. AD 2018 nr 31:. En sammanställning av digitalt innehåll, exempelvis olika tabeller eller då flera digitala uppgifter samlas ihop, är förvarad, det vill säga en allmän handling, bara om myndigheten kan göra den tillgänglig, läsa av den enkelt uttryckt, med rutinbetonade åtgärder

Allmän handling - Wikipedi

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. Med en korrekt hantering. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs. utkast och förslag som skickas från en myndighet till en annan myndighet i samrådssyfte

En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar oc Vad är en minnesanteckning? En tjänsteman kan behöva göra minnesanteckningar som stöd i det egna arbetet med ett pågående ärende. Det kan handla om att stolpa upp de viktigaste uppgifterna i ett stort utredningsmaterial eller att skriva att göra-listor över åtgärder som måste vidtas i ärendet (se bland annat RÅ 1972 ref. 70).Det kan också handla om rättsutredningar där. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator

Allmänna handlingar - Riksdage

En journalhandling kan till exempel vara en remiss eller ett provsvar. Patientjournalen inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Som huvudregel gäller sekretess för uppgifterna i patientjournalen Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos universitet och är att anse som inkommen hit eller upprättad här. Med handling menas inte bara traditionella pappersdokument. Även fotografier, databaser, kartor, ritningar och ljud- och bildupptagningar kan vara allmänna handlingar Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering).. Ett utkast till en utredning eller beslut kan för beredning och synpunkter även remitteras till såväl andra.

18 § En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut Är handlingen inte allmän finns det ju inte någon handling att lämna ut. Som ett exempel på vad som är en handling och när en handling blir allmän kan nämnas att när vi på domstolen meddelar och skickar en dom till någon som är part i ett mål så blir det en allmän handling. Ett annat exempel är de mail som vi får i olika mål. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller omfattas av sekretess. Alla har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till En allmän handling är vanligtvis offentlig, vilket innebär att vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar eller uppgifter kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Sidan uppdaterad: 20 september 2019 Ansvarig för sidan: Lars Fran För att en handling ska vara upprättad så ska den ha framställts eller utarbetats inom en myndighets verksamhet. Det är viktigt att en myndighet har möjlighet att bilda sig en uppfattning och ta ställning innan en handling blir allmän. Handlingar som myndigheten själv skapar blir alltså inte allmänna med en gång

Vad är en allmän handling? - Offentlighetsprincipen - Lawlin

Vad är en allmän handling? En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. Något som innehåller information. En kommunal handling kan vara allmän, men det gäller inte för allt. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial Vad betyder allmän handling Hjalmar Forsberg medger att en stämningsansökan i vanliga fall är en allmän handling och att det är uppgifter som i huvudregel ska vara offentliga. Reseinformationen räknas som allmän handling enligt arkivlagen och kan därför sparas utan tidsbegränsning

Vad är en handling? - Allmän handling

 1. 2.2.1 Vad är en allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. För bedömningen av vad som utgör en handling saknar det betydelse vilka materiel och metoder som har använts när handlingen framställdes
 2. Vad är allmänna handlingar? Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar. På Vinnova kan det röra sig om rapporter, ansökningar, beslut eller anbud i offentliga upphandlingar
 3. En handling är en informationsbärare i någon form (framställning i skrift eller bild, eller teknisk upptagning). Informationen kan exempelvis finnas på papper eller vara lagrad på en hårddisk. Vad är en allmän handling? Alla handlingar hos en myndighet är inte allmänna
 4. beskriver vad en allmän handling är, när den blir allmän och när den får respektive inte får lämnas ut. Här beskrivs också vad som gäller när en anställd vid KMH tar emot handlingar för KMH:s räkning, både i pappersform och som e-post. Därefter följer information om sekretess och vilka inskränkninga

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där. Observera skillnaden mellan allmän och offentlig handling. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda Vad är inte allmän handling? Minnesanteckningar och andra arbetsdokument. En handling som skapas på myndigheten och som är slutlig, exempelvis färdiga beslut eller andra ärenden som har slutbehandlats. Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling

Vad är allmän handling? — Höörs kommu

Allmän handling lagen

En intern handling i ett pågående ärende eller ett utkast till ett beslut är inte en allmän handling även om handlingen diarieförts. Vad ska diarieföras? Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till eller skickas ut från Lunds universitet ska diarieföras oavsett om de är upprättade digitalt eller på papper 3.3.1 Vad är en förvaringsenhet? En förvaringsenhet definieras som en mängd av handlingar som avgränsas genom sitt förvar. En förvaringsenhet kan till exempel avgränsas genom att de återfinns fysiskt i ett närarkiv, en specifik arkivbox eller på en cd-skiva; eller logiskt som en fil på en cd-skiva eller på en databas Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs Sekretess i praktiken i Stockholm 21 september. Dokumentinfo: Vilka frågeställningar ställs man ofta inför och vad bör man särskilt tänka på vid utlämnande av allmän handling? Göran: Generellt ska man alltid tänka på konsekvenser av beslut samt se till att beslut är välgrundade

Offentlighetsprincipen - Regeringen

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning • Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretesshandling - • Handling som i sin helhet har markerats med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Exempel är en brukares personakt som är en allmän handling som är sekretesskyddad. Hur handlingar ska lämnas u Vad är en skriftlig individuell utvecklingsplan? I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Det gör de en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal Vad är en allmän handling? Handlingar kommer till kommunen på flera sätt, som pappersdokument eller digitalt till exempel som e-post. På vilket sätt innehållet i handlingen presenteras saknar betydelse. För att en handling ska vara allmän krävs att den förvaras hos kommunen samt är upprättad eller har kommit till kommunen Vad är en allmän handling? En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. För att handlingen ska vara allmän, krävs att den förvaras hos oss samt är.

Skillnaden mellan minnes- och tjänsteanteckning

 1. Det är alltså inte hur meddelandet är adresserat eller registreringen som avgör om en handling är inkommen och därmed allmän. Omvänt blir innehållet i ett meddelande som kommer till någons jobbmejl inte allmän handling om det enbart rör mottagarens privata förhållanden, eller skickas till någon i egenskap av till exempel facklig företrädare
 2. Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller tekniska nämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarier. inkommen till myndigheten, har skickats eller på.
 3. Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän
 4. Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post
 5. Vad är en allmän handling? En allmän handling kan vara en text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga
 6. Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad Vad är en allmän handling? En handling innehåller information av något slag. Det kan vara ett pappersdokument/tryckt text, en bild, en bandinspelning, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator eller på ett USB-minne Det är kommunens registratorer som oftast ordnar de allmänna handlingarna i diariet, som i sig är en allmän offentlig handling. Det finns inget gemensamt diarium för Sundsvalls kommun. På varje förvaltning finns ett registratur som du kan kontakta om du har frågor angående deras allmänna handlingar och utlämnande Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som har kommit in till myndigheten eller har upprättats där. En handling är upprättad när den har skickats till någon utanför myndigheten, när det ärende som handlingen tillhör är klart, eller, om handlingen inte tillhör något ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga) Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts) Det framgår av tryckfrihetsförordningen som är en grundlag. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt

Allmänna handlingar - Uppsala universite

 1. Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter
 2. Vad är en allmän handling? En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator
 3. En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad information om vad so
 4. Handlingar som är lätt tillgängliga, såsom offentliga utredningar, har många myndigheter som rutin att inte arkivera. Här rör man sig i praktiken i gränslandet mellan att gallra, med kort frist, om det är att betrakta som en allmän handling och att betrakta det som en enskild handling med stöd av biblioteksundantaget
CyklaLuftningsrör

Video: Offentlig handling lagen

Vad är en allmän handling? Handlingar som har inkommit till eller framställts i verksamheten betraktas som allmänna handlingar. Detta gäller oavsett vilket format de har. Det kan alltså vara frågan om pappersdokument, elektroniska filer, fotografier eller. Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder). Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet. En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på annat sätt överlämnats dit Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling. En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där

Vad är en allmän handling? Ett papper som det står skrivet något på kallas handling. Men e-post, en ljudinspelning eller en videofilm kan också vara en handling. Handlingar som finns hos kommunen heter allmänna handlingar. Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad : 2019-07-30. Dela länk Stäng. Facebook; Twitter 3. ALLMÄNNA HANDLINGAR 3.1 Vad är en allmän handling? 3.1.1 Inte bara papper I Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 3 § definieras en handling som [en] framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss. När får jag inte ta del av en handling? när handlingen inte är allmän; när uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda. Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till.

Vad är en allmän handling? Journalistförbunde

Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen. Om begäran om allmän handling kom in via e-post väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post Välj en sida. Fråga om vad som är allmän handling. Start › Forum › Öppenhetsforum › Fråga om vad som är allmän handling. Sök efter: Etiketter tacksam om att få veta om anställningsavtal respektive tjänstgöringsintyg för en person anställd av landstinget är allmän handling. MVH Sten. Add New Note to this Reply. 2019-02.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Skatteverke

 1. En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om fel personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen
 2. Vad som är en allmän handling framgår av TF. I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Det spelar alltså i sammanhanget ingen roll om handling är i fysisk eller i digital form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen.
 3. nesanteckningar som inte tillför ett ärende någon information. Sådana handlingar blir allmänna först om de färdigställs eller skickas till någon utanför myndigheten

Allmän handling - Uppsala universite

Vad är en allmän handling? Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. 1. För att en myndighet ska kunna avgöra vad som ska lämnas ut är det därför nödvändigt att veta vad som menas med begreppen handling oc Myndigheter är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet. Vid behandling av personuppgifter måste myndigheter följa flera regelverk, som dataskyddsförordningen (GDPR), särskild registerförfattning och den kompletterande dataskyddslagen, det vill säga lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Kungsbacka växer

Vad är en allmän handling? - Computer Swede

Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. Ett rent privat mejl som du får från någon anhörig t.ex. och som saknar koppling till skolans verksamhet är inte allmän. Det samma gäller när din kollega mejlar och frågar om du vill luncha. Det finns. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar är i princip offentliga. Men en del handlingar kan vara belagda med sekretess till följd av bestämmelser i offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400). En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess.

Begäran om allmän handling - en guide Nacka kommu

Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är sekretessbelagda (hemliga) ska den lämnas ut omgående. Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL, ska sekretesskyddas. Oftast är det för att. Vad är en allmän handling? En handling är allmän i Ei:s verksamhet om den förvaras här och enligt särskilda regler anses inkommen hit eller upprättad här. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument eller en elektronisk handling, men lika gärna en upptagning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel Begreppet allmän handling En handling är allmän om . a) handlingen förvaras hos LiU och . b) handlingen anses inkommen hit eller upprättad här. Begreppet förvarad Beträffande pappersdokument av skilda slag är det ofta lätt att avgöra när de enligt TF skall anses vara förvarade hos LiU Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram För dig som är förtroendevald och har rätt att förhandla (förhandlingsmandat). När är det rätt att kalla till förhandling, vad ska du tänka på när du kallar eller blir kallad av arbetsgivaren och hur skriver du en förhandlingsframställan? Läs om hur du gör och om dina rätt- och skyldigheter vid olika typer av förhandlingar

Kobacka aktivitetshusKulturskolan

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebbe

Avgiftsuttag för kopia av allmän handling är detaljreglerat i avgiftsförordningen, medan prissättningen av andra avgiftsbe-lagda informationstjänster ger större handlingsutrymme för myndigheten. För att förtydliga detta kan man konstatera att det finns tre typsituationer: 1) Någon begär att få en kopia av allmän handling Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten Vad är allmänna handlingar? En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. 2.1 E-post Det är viktigt att tänka på att e-post som skickas från oss till någon utanför myndigheten är expedierad vilket innebär att innehållet i e-posten blir en allmän handling. Även e-post som inkommit till någon som jobbar inom Region Kronoberg är. Vad är en allmän handling? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller någon form av information. Det kan vara ett vanligt pappersdokument men det kan också vara något som går att avlyssna eller uppfatta med ett tekniskt hjälpmedel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän

Kungsbackakonstnär premieradMarknadCykla i KungsbackaVägvisning och vägskyltar

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där Vad är en allmän handling? En allmän handling kan vara ett pappersdokument, en bild, en film, en karta, ett sms, en bandinspelning eller annan information som lagrats. Vilken teknik som används och hur informationen överförs spelar ingen roll för vad som klassas som en handling, och därför kan även till exempel ett direktmeddeland En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial Är det en inkommen allmän handling i pappersformat, så lämnar man originalet till diariet. Oavsett hur du väljer att lämna in handlingen för diaireföring, så behöver du informera om vem handlingen är skickad till eller kommer ifrån samt expedieringsdatum eller ankomstdatum

 • Hot peppers prag.
 • Arvsynd protestantism.
 • University age usa.
 • Ombesiktning carspect.
 • Crescent meaning.
 • Fördjupning synonym.
 • Perch pro 2018.
 • Sortera datum excel.
 • Presumtionsansvar exempel.
 • Favicon preview.
 • Boka fjätervålen.
 • Bästa rörmokaren i uppsala.
 • Ramm betydelse.
 • Afghan calendar wiki.
 • Förvara citron.
 • Tjøme sentrum.
 • Väder punta cana yr.
 • Salsa dorsten.
 • Flora smör pris.
 • Husfasader i trä bilder.
 • Caritas hannover stellenangebote.
 • Hotell allen göteborg.
 • Hemföljd.
 • Fröjden stadsparken.
 • Island volcano.
 • Korttidstimer jula.
 • Red panda breeding.
 • Extreme run skänninge.
 • Farbspektrum wellenlänge.
 • Ballett ausrüstung kinder.
 • Hönor.
 • Kulturlandskap og naturlandskap.
 • Ta bort rödmögel.
 • Saker man kan göra i textilslöjden.
 • Eclipse of the heart deutsch.
 • Wada wiki.
 • Logic 1 800 273 8255.
 • Masterchef australia 2016 contestants.
 • Hälsokost håravfall.
 • Facit högskoleprovet hösten 2017.
 • Skinnbaggar.