Home

Srvfs 2003:10

SRVFS 2003:10 DEL 2 3 Vård, omsorg och kriminalvård m.m. 1. Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand. 2. Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid. Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg 3 SRV:s föreskrifter om skriftlig redogörelse för Brandskyddet (SRVFS 2003:10) Författningstext Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor I Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. För att få en mer detaljerad beskrivning av vilka som omfattas måste man läsa föreskriften, men sammanfattningsvis är följande berörda av kravet www.brt.s Title: Microsoft Word - SRVFS 2003-10.doc Author: sni Keywords: SRVFS 2003:10 Created Date: 12/18/2003 2:11:48 P

SRVFS 2004:3 FÖRESKRIFT OCH ALLMÄNT RÅD OM BRANDSKYDDSREDOGÖRELSE SRVFS 2003:10 SRVFS 2004:4. Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2004. Med reservation för tryckfel. Tegelgårdsgatan 28 - 211 33 MALMÖ • Tel: 040-611 13 00 Fax: 040-97 40 0 Statens räddningsverks föreskrift SRVFS 2003:10 samt. allmänna råd SRVFS 2004:4. För mer information om vilka verksamheter som omfattas av kravet, läs här. Upplägg för skriftlig redogörelse . Den skriftliga redogörelsen består av två delar SRVFS . Register . 2003 . 10 . 4. Föreskrifter och allmänna råd utfärdade av . Sprängämnesinspektionen före den 1 oktober 2001. 3. SIND-FS 1983:7 . Sprängämnesinspektionens kungörelse om märkning av explosiva varor. Föreskrivna med stöd av 20 § förordningen om explosiva varor. SÄI 1983: 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 2 § Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande.

SRVFS 2003:10 Kriterier för tillämpning av krav på inlämnade av skriftlig redogörelse enligt SRVFS 2003:10, del 2 Definitioner enligt SRVFS 2003:10, del 1 Kommentarer till kriterier i SRVFS 2003:10, del 2 enligt SRVFS 2004:4 Sbff egna kommentarer Vård, omsorg och kriminalvård m.m. 1. Inrättningar för vård eller omsorg för fler än Föreskriften (SRVFS 2003:10) innehåller vilka byggnader/anläggningar som ska lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Det är ägaren som har denna skyldighet, men nyttjanderättshavare ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att ägaren ska kunna fullgöra sin skyldighet (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet. Följande allmänna råd och kommentarer kompletterar dessa föreskrifter. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte . tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i en författnin

SRV:s föreskrifter om skriftlig redogörelse för

VIKTIGA NUMMER. Vid nödläge - 112 Info vid olyckor & kris - 113 13 Polis, icke akuta händelser - 114 14 Sjukvårdsrådgivning - 1177 Giftinformation - 010-456 6700 SOS-international - 00457010505 Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av MSB:s föreskrift SRVFS 2003:10 samt allmänna råd SRVFS 2004:4. Syftet med skriftlig redogörelse. Kommunen utövar tillsyn gällande efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 4 NFS 2004:10 I de fall det saknas tillämpbara metoder enligt andra stycket skall av- fallsproducenten underrätta tillsynsmyndigheten om vald provningsmetod. (NFS 2005:9) 12 § Provning för grundläggande karakterisering behöver inte göras 1. av inert avfall som ingår i förteckning till 24 § över avfall som inte behö

Exakt vilka byggnader och verksamheter som berörs av kravet på skriftlig redogörelse redovisas i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2003:10 Räddningstjänstens tillsyn syftar till att kontrollera att detta åtagande följs

SRVFS . 2008:3 . Statens räddningsverks allmänna råd och . kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande . anläggningar; beslutade den 11 juni 2008. Dessa allmänna råd och kommentarer behandlar krav på brandskydd i . byggnader och anläggningar som kan ställas med stöd av lagen . om skydd mot olyckor anges i MSB:s föreskrifter (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet. 1 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap 2 §. 4 BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS Systematiskt brandskyddsarbete i flerbostadshus Det systematiska brandskyddsarbetet i ett fler chalmersfastigheter.s

Skriftlig redogörelse för brandskyddet - Räddningstjänsten

MSB:s föreskrift (SRVFS 2003:10) anger vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet. Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet finns i 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor, 2 kap. 1 och 2 §§ förordningen om skydd mot olyckor. Uppföljnin SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se. ISSN 0346-6000 Artikelnr 2005-10-2 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt Lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand 2.7 Är byggnaden/anläggningen kulturminnesmärkt enligt SRVFS 2003:10 punkt 15-17? Ja Nej . Datum 1.10 Funktion/roll 2.4 Antalet våningar (ovan mark) 2.5 Antal källarplan: Annan allmän verksamhet (terminaler m.m.) Reparationsverkstad Livsmedelsindustri Annan tillverkningsindustri . Redogörelsen upprättad av Nam Nerikes Brandkår - Nerikes Brandkå

SRVFS 2003:3 - lagen

SRVFS 2000:3 Statens räddningsverks föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning SRVFS 2003:10 Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2004:3 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbet omfattas av kravet framgår av SRVFS 2003:10 Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redo-görelse för brandskyddet. Detta görs på speciell blankett och skall lämnas till den kommunala räddningstjänsten. Ett tillfredsställande brandskydd uppnås genom en kombination av organisatoriska och byggnadstekniska åtgärder Statens räddningsverks föreskrifter SRVFS 2003-10. Lag om skydd mot olyckor 2003-778. Svensk författningssamling SFS 2003-789. Svensk författningssamling SFS 2003-778. Information och trycksaker till fastighetsägare: MSB Brandsäkerhet i flerbostadshus (illustratör Martin Ek SRV:s föreskrifter om skriftlig redogörelse för Brandskyddet (SRVFS 2003:10) Skriv ut; Valt stycke. Bilagor (1) Konsekvensutredning.pdf. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. föreskrifter SRVFS 2003:10 om skriftlig redogörelse för brandskyddet ska lämna en skriftlig redogörelse sitt brandskydd. Är verksamhetsutövaren densamme som ägaren behöver inte Del 2 Verksamhet upprättas. Gå i sådana fall direkt till Del 3 Verksamheter. lämpligen tillsammans med ägaren Allmän

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Svensk

I Statens räddningsverks föreskrift 2003:10 kan du läsa mer om exakt vilka byggnader och verksamheter som berörs av kravet på skriftlig redogörelse. SRVFS 2003:10 på MSB.se. Mer information om räddningsverkets allmänna råd om föreskriften kan du läsa i SRVFS 2004:4. SRVFS 2004:4 på MSB.s (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet. 16 Se Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2007:1) om brandvarnare i bostäder. Se även Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2008:3) o Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor1. Detta innebär att kommunen är skyldig att: säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller annan olyckshändelse vidta åtgärder i förebyggande syfte anges i MSB:s föreskrifter (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet. 1 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap 2 §. 4 BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 5 Systematiskt brandskyddsarbete i flerbostadshus Det systematiska brandskyddsarbetet i ett er Räddningsverket, SRVFS 2003:10. Vid bedömningen om en byggnad omfattas av kravet är det viktigt att även läsa definitionerna i början på föreskriften. Både något av kriterierna i föreskriften och den tillhörande definitionen ska vara uppfyllda för att byggnaden eller anläggningen ska omfattas

Skriftlig redogörelse Brandkåren Attund

 1. (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet . Statens räddningsverks . allmänna råd (SRVFS 2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete . Statens räddningsverks . allmänna råd (SRVFS 2004:4) om skriftlig redogörelse för brandskyddet - 5
 2. SRVFS 2003:10 - Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet. SRVFS 2004:4 - Allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet. Blankett skriftlig redogörelse för brandskydde
 3. föreskrift från MSB, SRVFS 2003:10. Till exempel byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd area större än 2 500 m2. Till föreskriften finns ett allmänt råd, SRVFS 2004:4, som beskriver vad en skriftlig redogörelse bör innehålla. I det allmänna rådet finns också en mall för skriftlig redogörelse. Kommunens ansva
 4. I Statens räddningsverks föreskrift SRVFS 2003:10 finns en mer detaljerad beskrivning av de anläggningar, byggnader eller verksamheter som omfattas av kravet. Du bör läsa igenom föreskriften innan arbetet påbörjas för att kontrollera att Du verkligen omfattas av kravet. Senast uppdaterat: 18 oktober, 2016, kl 10:5
 5. Det är bara de nyttjanderättshavare som bedriver verksamheter enligt SRVFS 2003:10 som behöver bistå ägaren med uppgifter. Avgifter. Tjänsten är kostnadsfri. Fråga om tjänsten. Räddningstjänsten Sala-Heby 0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80.
 6. av Räddningsverkets föreskrift (SRVFS 2003:10) och Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2004:4). Generellt kan sägas att allmänna verksamheter som handelsanlägg-ningar, sjukhus, hotell, biografer, idrottsanläggningar m.m. samt vissa typer av indu-strier, bensinstationer och kraft- och värmeverk omfattas av bestämmelserna att inläm
 7. Kompletterar SRVFS2003:10. JUNO. Sveriges största tjänst för juridisk information, utbildning och nyheter

Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om - skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) - systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) Lagen om skydd mot olyckor innebär bl a förändringar i hur de Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa I Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Erfarenheter från tidigare tillsynsbesök är ett annat underlag som är användbart i planeringen Föreskrift om skriftlig brandskyddsredogörelse (SRVFS 2003:10) Allmänna råd och kommentarer gällande skriftlig brandskyddsredogörelse (SRVFS 2004:4) Skydda ditt hotell från anlagd brand. Anlagd brand den vanligaste brandorsaken, minst var fjärde brand är anlagd

SRVFS 2006:3 Dessa föreskrifter behandlar brandskydd i gästhamnar. SRVFS 2010:4 Dessa föreskrifter behandlar om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga varor. SRVFS 2006:9 Dessa föreskrifter behandlar säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. SRVFS 2003:10 Dessa föreskrifter behandlar skriftlig redogörelse för brandskyddet SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras Byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse samt redogörelsens innehåll framgår av Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) Lagen om skydd mot olyckor Statens räddningsverks föreskrifter. I Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) beskrivs vilka som ska lämna in en skriftlig redogörelse. Det är främst byggnader där det bedrivs verksamheter som SRVFS 2003:10. X Anmälan till miljökontoret (38 § i förordning 1998:899). X Handlingsplan för barnsäkerhet. X Ekonomisk kalkyl. X Tagit del av tystnadsplikt enligt skollagen 29 kap 14 §. X Tagit del av personuppgiftslagen, FUL (1998:204). X Utdrag ur belastningsregister för huvudman (1998:620)

SRVFS 2004:4 - lagen

Detta krav regleras i Räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Restauranger och andra liknande verksamheter som har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal har detta krav på sig I Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, kap 2 §3), som behandlar enskildas skyldigheter, står: Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet

Av statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet framgår att redogörelse ska lämnas för byggnader som är statliga byggnadsminnen. Redogörelse kan också bli aktuell för Naturvårdsverkets publika byggnader t.ex. vandrarhem, naturum, restaurang- och cafélokal Varje verksamhet i byggnaden/anläggningen som omfattas av kriterierna i Statens räddningsverks föreskrifter SRVFS 2003:10 om skriftlig redogörelse för brandskyddet ska lämna en skriftlig redogörelse sitt brandskydd. Är verksamhetsutövaren densamme som ägaren behöver inte Del 2 Verksamhet upprättas Räddningsverks föreskrifter SRVFS 2003:10 anges vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet. För byggnader eller anläggningar där krav finns ska en redogörelse inlämnas till kommunen. Därefter bestämmer kommunen när ny rapport ska insändas. Fastighetsägaren är samordningsansvarig för brandskyddet inom hela byggnade

Skriftlig redogörelse › AVR

 1. Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav att vissa fastighetsägare ska lämna in en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd. I Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) beskrivs vilka som ska lämna in en skriftlig redogörelse. Det är främst byggnader där det bedrivs verksamheter som: skolverksamhet; vård.
 2. Du som äger vissa byggnader och anläggningar är skyldig att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Den som driver verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna de uppgifter som ägaren behöver för att redogörelsen ska kunna upprättas. Följande verksamheter är berörda av kravet: Inrättningar för vård och omsorg för fler än tre personer som har.
 3. Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av Statens räddningsverks (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)föreskrift SRVFS 2003:10 samt allmänna råd SRVFS 2004:4. Om du äger en byggnad eller en anläggning med någon av nedanstående verksamheter omfattas du av kravet
 4. räddningsverks författningssamling SRVFS 2003:10 E se 4 Anmälan till miljökontoret(38 § i förordning 1998:899) x Senast 6 veckor fore start Handlingsplan för barnsäkerhet 1 5 Ekonomisk kalkyl E 6 Tagit del av tystnadsplikt enligt skollagen 29 kap 14§ x Ja Tagit del av personuppgiftslagen, PUL (1998:204) E J
 5. I föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) hos Statens räddningsverk, anger de vilka byggnader och anläggningar som är berörda av kravet på skriftlig redogörelse

Skriftlig redogörelse för brandskyddet - Värends

MSB har gett ut en föreskrift, SRVFS 2003:10, samt ett allmänt råd, SRVFS 2004:4, som tydligt beskriver vilka verksamheter som berörs samt innehållet i den skriftliga redogörelsen. Tills vidare ber vi er fylla i den framtagna blanketten som är möjlig att ladda hem, fylla i och därefter skicka som ett bifogat dokument med e-post Vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse framgår av SRVFS 2003:10 som du kan läsa på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida. Den skriftliga redogörelsen är en sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet och det är ägaren av en fastighet som ansvarar för att den skickas in till kommunen Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2003:10: redovisar vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse över brandskyddet och beskriver omfattningen och innehållet i redogörelsen. Allmänna råd från Statens Räddningsverk (SRV): allmänna råd om skriftlig redogörelse SRVFS 2004: författningssamling SRVFS 2003:10. Den vilar på förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. En skriftlig redogörelse enligt 2 kap 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gäller de byggnader eller andra anläggningar som omfattas av kriterierna i bilaga 1 och 2. Vimmerby kommun 12121 Mer om detta i MSBs föreskrifter (SRVFS 2003:10 och allmänna råd ( SRVFS 2004:4). Skriftlig redogörelse och internkontroller finns att hämta via länk till höger. Mallar för systematiskt brandskyddsarbete kan vi på räddningstjänsten hjälpa till med, så hör av er till oss

Vilka som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse styrs av Statens räddningsverks föreskrift SRVFS 2003:10 samt allmänna råd SRVFS 2004:4. Senast uppdaterad 16 juli 2020 av André Tajti. Dela. Rapportera fel på den här webbsida Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:

För mer detaljerad beskrivning av vilka objekt som omfattas av skriftlig redogörelse se Statens Räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och det allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) inkommer med skriftlig redogörelse inom angiven tid, samt att innehållet är korrekt. Tillsynen utförs genom uppföljning av inkomna redogörelser och görs fortlöpande för nya verk-samheter och i samband med att ny redogörelse begärs in. Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4

I Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) och allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:4) om skriftlig redogörelse för brandskyddet anges vilka byggnader eller anläggningar som omfattas av kravet. Inlämning. Inlämning sker skriftligt till räddningsstjänsten detta i ett allmänt råd SRVFS 2003:10 Den skriftliga redogörelsen kan sägas vara en sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbete (SBA) som en verksamhet förutsätts driva. Denna redogörelse används sedan av kommunen i riskanalyser, insatsplanering och räddningstjänst- frågor. Redogörelsen ska innehålla

I Statens Räddningsverks (nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse (SRVFS 2003:10) Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogö-relse för brandskyddet Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (SRVFS 2005:9) SBF-litteratur med mera - LBK:s rekommendatione

Skriftlig redogörelse - Halmstads kommu

 1. alvård m Author: psn Last modified by: ljn Created Date: 9/23/2004 3:06:00 P
 2. Här finns bra stöd för att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete som bygger på de deklarationsblanketter som är framtagna i samarbete med, räddningsförbund, landsting, räddningstjänsten och fastighetskontor inom flera kommuner. Dessa har utformats enligt de krav som ställs på fastighetsägare enligt SRVFS 2003:10
 3. till kommunen (SRVFS 2003:10). Det finns även allmänna råd och kommentarer som beskriver vad den skriftliga redogörelsen bör innehålla (SRVFS 2004:4). Det är kommunen som meddelar före-skrifter om hur ofta den skriftliga redogörelsen ska lämnas in. Från det allmänna rådet med kommentarer (SRVFS 2004:4) är följande värt att citera
 4. 1 L ag (2003:778) om skydd mot olyckor och SRVFS (2003:10). Utöver det gäller även Plan- och bygglag (2010:900), Boverkets byggregler (2011:6), Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor

2 Hej! Välkommen till lokalförvaltningens arbetspärm för systematiskt brandskydds- arbete (SBA). Denna pärm är ett komplement till Göteborgs Stads handbok för systematisk Statens Räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) Läs hela föreskriften (Pdf, 126 kb, nytt fönster) Statens Räddningsverks föreskrifter om rengörning (sotning) och brandskyddskontroll (SRVFS 2003:11 I Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse. Du kan också läsa mer i några andra dokument på MSB:s webbplats Räddningstjänsten Öland Räddningstjänsten Öland Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden Telefon 0485-470 00 Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden Fax 0485-472 62 Org. nr. 222000-0216 Webb www.raddningstjanstenoland.se Mail förnamn.efternamn@oland.se Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrun MSB har gett ut en föreskrift (SRVFS 2003:10) samt ett allmänt råd (SRFVS 2004:4) om skriftlig redogörelse. Ansvar. Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad finns och fungerar ligger alltid på fastighetsägare och/eller nyttjanderättshavare (person som har rättighet till fastigheter)

SRVFS 2008:3 - lagen

SFS 2003:778 + SFS 2003:789 + SRVFS 2003:10 + SRVFS 2003:yz. Vi har egna Instruktörer som kan hjälpa Er från egenkontrolldokument till fullständig Inventering med nya kontrollritningar. Sprinklersystem: Punktskydd för fritös eller datoriserad tillverkning med rent släckmedel eller som rumsskydd. Har nu. Sådana föreskrifter finns i Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet. Enligt dessa skall en skriftlig redogörelse för brandskyddet lämnas för tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel. 6.4 Väglagen (1971:948 Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10).pdf; Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4).pd Är du nyttjanderättshavare ska du lämna uppgifter till ägaren av byggnaden som skickar in dem till brandförsvaret. Vilka objekt och verksamheter som ska lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen (det vill säga brandförsvaret) finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift SRVFS 2003:10

Brandskydd - BYA Arbetsmiljöhandbo

föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) skall lämna redogörelse en gång/mandatperiod. Ägaren är skyldig att när helst under mandatperioden, förändring a Mer information kan du hitta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida samt i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10, och i Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2004:4 3 SRVFS 2003:10 eller senare utgåva 4 Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. Tillsyns- och tillståndsplan 2019-2022 5 (17) 4.2 Annan tillsyn Med annan tillsyn avses tillsyn som utförs då behov uppstår eller då myndigheten under en period fokuserar tillsynsarbetet på särskilt utvalda objektstyper Skriftlig redogörelse av brandskyddet enligt SRVFS 2003:10 och 2004:4. Del 1 Byggnad/anläggning. Allmänt. Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress Ägarens kontaktperson mot räddningstjänsten Namn och telefonnummer. Redogörelsen upprättad av Namn. Datum när redogörelsen upprättade

hej. jag hittar bilaga 68 med saknar de äldre dokumentet där man kan kryssa i vem som ansvarar för vad. HV eller HG. Finns inte denna digitalt? MvH Rober Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap allmänna råd om skriftlig. SRVFS. 2004:4. Räddningstjänst och förebyggande åtgärder. enligt lagen om skydd mot olyckor. Statens räddningsverk meddelar föreskrifter och allmänna råd inom följande. lagstiftningsområden: • Allvarliga kemikalieolyckor • Brandfarliga och explosiva varor • Civilt försva föreskrift (SRVFS 2003:10) och finns inom: • Vård • Skola • Hotell • Industri • Samlingslokaler • Byggnader med kulturhistoriska värden • Byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand.

SOSFS 2005:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Statens Räddningsverks föreskrift SRVFS 2003:10 om skriftlig redogörelse för brandskyddet Föreskriften redovisar vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse över brandskyddet och beskriver omfattningen och innehållet i redogörelsen. Lag om Brandfarliga och Explosiva varor, SFS 2010:10 Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10). Vissa verksamheter som berörs av detta krav är: • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg • Hotell, pensionat eller vandrarhe

Systematiskt brandskyddsarbete - Wikipedi

Tillsynsjuridik enl LSO LSO kap 5 2 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4) Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10), inkommer med skriftlig redogörelse inom angiven tid, samt att innehållet är korrekt. Tillsynen utförs genom uppföljning av inkomna redogörelser och görs fortlöpande för nya verksamheter och i samband med att ny redogörelse begärs in Ägare till vissa byggnader och anläggningar ska enligt lag lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren till byggnaden de uppgifter som behövs för denne ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt denna lag SRVFS 2004:4 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för. Anläggningar som skall lämna in skriftlig redogörelse i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10. För. Skriftlig redogörelse om brandskydd - Halmstads komm

(SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet. Jämtlands räddningstjänstförbund kräver in den skriftliga redogörelsen när något av följande kriterier uppfylls: fastigheten byter ägare, verksamheten byter ägare, verksamheten byter inriktning så den uppfyller ett annat kriterium för skriftli Tagit del av statens räddningsverks författningssamling SRVFS (2003:10) 1 § och bilaga del 1 och del 2 : Har kunskap om de delar av skollagen som berör förskola samt förskolans läroplan 2018 . Bifogar plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bestämmelser om detta finns i både diskrimineringslagen och skollagen Nackas brandstation som en del av Södertörns brandförsvarsförbund Informations-PM. Enheten Trygg och säker. 2009-09-30 Södertörns brandförsvarsförbun Skyddskrav för utställningsgaranti - Statens kulturrÃ¥

 • Norge sportlov 2018.
 • Medalj eget tryck.
 • Par terapi göteborg.
 • Fruktan i mat.
 • Michael kors plånbok kopia.
 • Gotham season 3 actors.
 • Michael kors plånbok kopia.
 • Sibyllan.
 • Shanelle workman.
 • Arbets ekg.
 • Billigt matbord 6 stolar.
 • Malmö högskola antagningspoäng.
 • Feuerwerk kaufen wien.
 • Skoda fabia 2001 problem.
 • Linda sembrant.
 • Julmarknad slottslängorna sölvesborg 2017.
 • Kalevala koru sormus.
 • Ny flik snabbkommando.
 • Stylepro / tnt fartbegränsare.
 • Prettylittlething.
 • Hundraser mellanstorlek.
 • Battlelog bf1.
 • Carl lidbom trams.
 • Stor roddbåt webbkryss.
 • Uno svenningsson turne 2017.
 • Istället för metformin.
 • Twitter card test.
 • Westworld wiki william.
 • Cbi betonginstitutet.
 • Litet bakverk korsord.
 • Svetsa fiber.
 • Voldemort wand.
 • Rhododendron arter.
 • Vad betyder admin.
 • Speciellt engelska.
 • Halsband till valp.
 • Dji spark.
 • Talmud tanak.
 • En vän med en bil cover.
 • Caritas hannover stellenangebote.
 • Hyvla golv på plats.