Home

Skk centralstyrelse

Kommittéer - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

 1. Svenska Kennelklubbens kommittéer arbetar på Centralstyrelsens uppdrag med frågor inom specifika områden. Vilka frågor en kommitté ska behandla, och inom vilka områden kommittén har rätt att fatta beslut, regleras i delegeringsordningen som Centralstyrelsen upprättar
 2. Svenska Kennelklubbens centralstyrelse avslog ansökan men beslutade samtidigt att man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Att Centralstyrelsen ville ta en mer aktiv roll i arbetet berodde på att det inom rasklubben funnits stora åsiktsskillnader kring colliens mentalitet
 3. Centralstyrelsen Centralstyrelsen, CS, väljs av Kennelfullmäktige och handlägger förvaltningen av Svenska Kennelklubbens angelägenheter i enlighet med vad som... SKKs kommittée
 4. Disciplinnämndens uppgift är att behandla frågor avseende brott mot Svenska Kennelklubbens stadgar eller övriga regelverk. En enskild medlem inom organisationen kan bli föremål för Disciplinnämndens prövning efter anmälan från Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, styrelse för länsklubb, specialklubb, Sveriges Hundungdom eller från enskild medlem

Centralstyrelsens beslut om collie Svenska Kennelklubbe

SKK:s högsta beslutande organ är kennelfullmäktige. Den löpande verksamheten sköts av Centralstyrelsen. SKK är för övrigt uppdelat på länsklubbar, specialklubbar och Sveriges Hundungdom. Länsklubbar. Svenska kennelklubben är regionalt indelad i länsklubbar. Dessa följer inte alltid statens indelning i län SKKs Centralstyrelse hade ett sammanträde 29 april och diskuterade den rådande situationen och vilka aktiviteter som kan/får genomföras och hur under sommaren. Full information från mötet hittar du på SKKs hemsida: www.skk.se under senaste nytt från Centralstyrelsen

• av SKK:s Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning • valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKK:s Disciplin nämnd Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang. Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat

SKK arbetar också aktivt med att informera om alla de fördelar hundägande medför. Svenska Kennelklubbens medlemsklubbar anordnar drygt 600 utställningar varje år, från Ystad till Haparanda. Antalet deltagande hundar är cirka 140 000. Provverksamheten,. av SKK:s Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKK:s Disciplinnämnd

Doremis Kennel

Uppdatering från SKK gällande Stockholms hundmässa 2020 Stockholm Hundmässa ställs in 19 aug 2020Centralstyrelsens presidium har nu tagit det tråkiga beslutet att ställa in Stockholm Hundmässa 2020. Centralstyrelsen bedömer det som osannolikt att detta ska ske under 2020 SKK ser allvarligt på den allt snabbare försämringen av coronaläget. Centralstyrelsen har därför beslutat att: ️ Samtliga arrangörer avråds att från och med måndag 16 november 2020 genomföra arrangemang inomhus i de regioner där skärpta lokala allmänna råd gäller. ️ Den generella dispensen för arrangörer att begränsa deltagarantalet i olika verksamheter förlängs till. Hundvänner! Säg hej till vår nya Centralstyrelse Ordförande - Pekka Olson (omval 2 år) Förste vice ordförande - Thomas Uneholt (kvarstår 2 år) Andre vice ordförande - Maritha Östlund-Holmsten (nyval 4 år) Ordinarie ledamöter Eva Lejdbrandt (kvarstår 2 år) Agneta Ståhle (kvarstår 2 år) Bo Skalin (kvarstår 2 år Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang. Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 1.3 Vaccinatione

Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang. Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 1. Vaccinatione Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang. Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 2.2 VACCINATIONE Information från SKK Åtgärder mot spridning av covid-19 12 mar 2020 Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtagas. Centralstyrelse hade ett extrainsatt telefonmöte under eftermiddagen den 11 mars 2020

Centralstyrelsen. Moment 5 Samråd ska ske mellan SKK och medlemsorga-nsiatoi nernas amtm elal nm edlemsorgansiatoi - nerna så att det gemensamma målet för SKK och medlemsorganisationerna uppnås. Moment 6 Medlemsorganisation har rätt att efter skriftlig begäran lämna SKK. Centralstyrelsen har rätt att förklara med Ingen klubborganiserad verksamhet får genomföras inom SKK-organisationen fram till och med den 31 maj. Det beslutades i går kväll, då Svenska Kennelklubbens centralstyrelse hade ett extra telefonmöte Beslut att hos SKKs Centralstyrelse begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid fullmäktigemöte. För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande fullmäktigemöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare fullmäktigemötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande SKK:s Centralstyrelse beslutade i slutet av 2017 att man skulle ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Det resulterade i ett arbete som går under benämningen collieutredningen. Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram inom SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet Fastställd av SKK Centralstyrelse 2013-11-14 Denna träning måste alltid genomföras på sådant sätt att de vallade djurens välfärd garanteras. Vid vallningsträning av hund krävs bra ledarskap, utöver en mycket god allmänlydnad på hunden. De vallade djuren t TLB WBSB J HPE LPOEJUJPO E W T WBSB J OPSNBMIVMM PDI GSJTL

Svenska Kennelklubben, Sollentuna. 19,366 likes · 988 talking about this · 1,262 were here. Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation - ta en titt på vår webbplats www.skk.se eller ring.. Jakthundsklubbar nekas SKK-anslutning Jaktretrieverklubben och Jaktspanielklubben får inte bli verksamhetsklubbar i SKK-organisationen. Det har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutat Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationenSKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personern SKK - åtgärder mot spridning av covid-19. 27 mars 2020: Vid det extra telefonmöte som SKK Centralstyrelse höll igår kväll togs nedanstående uttalande som påverkar verksamheten i alla klubbar i SKK-organisationen. SKK/CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen Beslut att hos SKK:s Centralstyrelsen begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande

SKKs centralstyrelse har tagit nya beslut om vilken klubbverksamhet som kommer att få genomföras efter 31 maj. Detta innebär bland annat att: Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 augusti SKK Centralstyrelse ställer in all klubbverksamhet inom SKK-organisationen från och med nu till och med den 31 maj.Enda undantaget verksamhet där högst tio personer samlas utomhus och deltagarna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet Vid det extra telefonmöte som SKK Centralstyrelse höll igår kväll togs nedanstående uttalande som påverkar verksamheten i alla klubbar i SKK-organisationen. Uttalandet kommer att publiceras på skk.se inom kort samt även spridas i SKKs andra kommunikationskanaler

Centralstyrelse. SRRS centralstyrelse (SRRS/C) ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta specialklubben i enlighet med SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt SRRS stadgar. SRRS/C ansvarar också för att verkställa Fullmäktigemötets beslut Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på klubbarrangemang. Vaccinationer Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (echinococcos) SKK:s grundregler finns att läsa i sin helhet på www.skk.se. I SKK:s grundregler finns en avelsparagraf som handlar om avelsetik. Som stöd och vägledning till hur man ska tolka och definiera de uttryck som används, har SKK:s centralstyrelse uppdragit åt avelskommittén att utarbeta denna vägledning till stöd för tolkningen SKK:s centralstyrelse beslutade att på auktion köpa in målningen Jaktrast av 1600-talsmålaren David Klöcker Ehrenstrahl som 100-årspresent till SKK och som grundsten till SKK:s museum - för bevarande av svensk och nordisk kynologisk konst. År 2004 bildade SKK Svenska Kynologiska Akademin, vilken sedan dess sköter museets samlingar • av SKKs Disciplinnämnd, SKK Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning • valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd

Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarrangemang. Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 1.1 Vaccinatione Vid utställning anordnad av SKKs centralstyrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare. Kontroll av ID-märkning kan ske. 5 SPHK - Svenska Polarhundklubben Meriteringsregler 2017-01-01 - 2021-12-31 1.3 Ansvar Hundägare eller dennes ombud står under pågående. Svenska Kennelklubben, Sollentuna. 18,733 likes · 88 talking about this · 1,255 were here. Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation - ta en titt på vår webbplats www.skk.se eller ring.. Mom 4 Närvarorätt mm Representant för SSRKs huvudstyrelse, ledamot av SKK's Centralstyrelse, SKK's verkställande direktör eller annan av SKKs Centralstyrelse utsedd person har rätt att närvara och att yttra sig vid klubbmöte. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening SKKs centralstyrelse har tagit nya beslut om vilken klubbverksamhet som kommer att få genomföras efter 31 maj. Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen fram till 31 maj och efter 1 juni 2020..

Vår organisation - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

SKK Hem Svenska Kennelklubbe

Disciplinnämnden - SKK Hem Svenska Kennelklubbe

Read the latest magazines about Centralstyrelsen and discover magazines on Yumpu.co Centralstyrelsen Disciplinnämnden Kansli Kommittéer Specialklubbar Länsklubbar Sveriges Hundungdom Ras- och/eller lokala klubbar Lokala klubbar Lokala klubbar Avtalsklubbar (Har inte rösträtt på Kennelfullmäktige.) I SKK ingår även ungdomsförbundet Sveriges Hund-ungdom Person som av SKK Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubbarr-angemang. Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 1. Vaccinatione Centralstyrelse efter samråd med verksam-hetsklubben. Ansvaret för en verksamhet kan inte delegeras till flera verksamhetsklubbar. Special- och verksamhetklubbarnas verk-samhet regleras, förutom av egna stadgar, i tillämpliga delar också av stadgar för SKK samt av SKK utfärdade regler och riktlinjer. Stadgar för specialklubb eller. Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Dreverklubbens Centralstyrelse, lördagen den 10 oktober 2020, Scandic Grand Örebro 1. Mötets öppnande använda den som underlag för att skriva en ny motion till SKK. Magnus Enocson redogjorde för den senaste utvecklingen i förskingringsfallet

Hur skriver man ett protokoll?

SKK:s Collieutredning - Svenska Collieklubbe

Svenska mästerskapet i drev är e tt ordinarie drevprov som hålls d en första måndagen i n ovember inom Svenska Taxklubben. Varje lokalklubb har en kvalificerad representant och Huvudstyrelsen utser 10 av dessa + fjolårets vinnare som alltid är direktkvalificerad. De tre (3) bästa hundarna från förra årets Drev-SM kvalar in till både Småhunds-SM och Nordiska Mästerskapen (med. Nytt från SKK angående klubbverksamhet 2020 Artiklar Vid sitt möte den 9 juni tog Svenska Kennelklubbens centralstyrelse åter upp frågan om klubborganiserad verksamhet under sommaren och början av hösten 2020 Svenska Dreverklubbens centralstyrelse har utan tvekan arbetat efter SKK:s avelspolicy eftersom vi sedan många år tillbaka tillämpat de flesta av de principer som SKK har i sitt program. Bakgrunden till att vi tog fram Handlingsprogrammet 1994 var bl.a. att undersökninga Svenska Spets- och Urhundklubben(SSUK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SSUK ingående raserna och uppgifterna. SSUKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SSUK Specialklubbens verksamhet omfattar rasen Shetland Sheepdog för vilken delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med specialklubben. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter

Freestyle blev en officiell hundsport i Sverige 2007 och resultaten registrerades då hos Sveriges hundungdom som hade huvudmannaskapet för sporten. 2010 övergick huvudmannaskapet till SKK:s centralstyrelse. SKK tillsatte en freestylekommitté som arbetade med alla de frågor som rörde sporten All klubbverksamhet i SKK-organisationen stoppas Från och med i dag fredag till och med 31 maj stoppas all klubborganiserad verksamhet inom Svenska Kennelklubben. Det vill säga även alla utställningar organiserade av jakthundklubbarna SKK centralstyrelse kritiserar FCI Svenska Kennelklubbens centralstyrelse riktar nu stark kritik mot den internationella kennelfederationen, FCI. Förutom det omdebatterade beslutet att låta Kina arrangera världsutställningen 2019 anser SKK att FCI brister på flera andra punkter Centralstyrelsen uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet

SKK Sim > Startsid

De första registreringarna i SKK gjordes redan 1913. 1944 bildades Svenska Dachsbrackenklubben och 1947 ändrades namnet till Drever och Svenska Dreverklubben. Svenska dreverklubben består av 22 lokala dreverklubbar och en centralstyrelse. Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ och anordnas en gång per år

Klubbverksamhet | Svenska KennelklubbenKennelklubben lämnar Möllan - Svensk JaktSvensk Jakt

Video: Svenska Kennelklubben - Wikipedi

Gislaved-Västbo Brukshundklubb

Star

Kalix Kennelklubb – Kalix kennelklubbLedamöter i CS | Svenska Kennelklubben
 • Bounty hunter star wars.
 • Daktylit finger.
 • Amorin synonym.
 • Lewandowski age.
 • Stundenverrechnungssätze im handwerk.
 • Cv templates free download word.
 • Elevspel fåglar.
 • Jabber service.
 • Jeux gratuits.
 • Mountain horse ridstövlar.
 • Posters 13x18.
 • Flymo grästrimmer tråd.
 • Legimus transitional reader.
 • Sehammars husvagnar kalmar.
 • Chefsrekrytering skåne.
 • Skolval statistik.
 • Nasaleden arjeplog.
 • Cottage cheese svenska.
 • Taylor 114ce.
 • Utflyktsmål halland skåne.
 • Mantel kung.
 • Länsman synonym.
 • Ekorre husdjur säljes.
 • App för egna recept.
 • How big is a panther.
 • Cyclocross rahmen cube.
 • Rullgardin beige.
 • Ean barcode free.
 • My polacy forum.
 • Machine learning.
 • Soccer wikipedia english.
 • Arduino programming pdf.
 • Chuck season 2.
 • Stress test benchmark.
 • Suddig syn efter glaskroppsavlossning.
 • Lay all your love on me svenska.
 • Tisus skriftlig exempel.
 • Ecu control unit.
 • Bide sits.
 • Crosley återförsäljare sverige.
 • Anna storm uddevalla.