Home

Fokusgrupper en metod i kommunalt kvalitetsarbete

Fokusgrupper : en metod i kommunalt kvalitetsarbete - LIBRI

 1. Fokusgrupper : en metod i kommunalt kvalitetsarbete Svenska kommunförbundet (utgivare) Alternativt namn: Kommunförbundet Alternativt namn: Kommunförbundet Alternativt namn: SK Alternativt namn: Finska: Ruotsin kunnallisliitto Alternativt namn: Engelska: Swedish Association of Local Authorities Alternativt namn: Engelska: SALA Alternativt namn: Engelska: Swedish Federation of County Council
 2. Köp begagnad Fokusgrupper: en metod i kommunalt kvalitetsarbete av Svenska kommunförbundet hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur
 3. Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska Kommunförbundet, 1999. Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster. Skriften ger också praktiska råd och exempel på fokusgrupper
 4. Fokusgrupper : en metod i kommunalt kvalitetsarbete. Komihåglistan är tom. Titelinformation; MARC-visning; Titel och upphov : Fokusgrupper : en Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbete, ISSN 99-2944485-8 ; 1 ; Institutionsnamn: Svenska kommunförbundet Utgivare ; ISBN

Fokusgrupper: en metod i kommunalt kvalitetsarbete - 1999

Fokusgrupper - en metod som passar biblioteken _____ Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i förvaltningarnas indextal och få antydningar om var svagheterna i den kommunala möjligt på en befintlig verksamhet för utvärdering och kvalitetsarbete eller som underlag för en utveckling av verksamheten förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet Styrkebaserade intervjuer med tjänstemän Annika Sundvisson och metoder försvårande aspekter i samverkan mellan olika förvaltningar. vid kvalitetsarbete. En definition på nödvändiga framgångsfaktorer som är applicerba FOKUSGRUPPER EN KVALITATIV DATAINSAMLINGSMETOD Karina Kight FOKUSGRUPP JÄMFÖRT MED GRUPPINTERVJUER •Gruppintervju - hög grad av interaktion mellan intervjuare och deltagare. Direkta frågor och svar. •Fokusgrupp - hög grad av interaktion mellan deltagarna. Gruppdynamiken skapar nya reflektioner bland deltagarna - En kvalitativ studie med fokusgrupper som metod . Författare: Carolina Day och Sofia Haby . Folkhälsovetenskapligt program . med hälsoekonomi, 180 hp . Examensarbete i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi I, VT 2013 . Omfattning: 15 hp . Handledare: Pernilla Jonsson . Examinator: Annika Jakobsso En begreppsförvirring kring begreppen kvalitet och kvalitetsarbete framkommer, kanske på grund av den förskjutning som verkar ha skett från en klassiskt ändamålsinriktad rationalitet till en ideologisk rationalitet, där metoder och instrument styr förändringarna

metoden skulle passa bra för att lyssna av den tilltänkta målgruppen. Fokusgrupper används inom näringslivet för marknadsundersökningar och inom offentlig verksamhet för kvalitetsgranskning. I en fokusgrupp samtalar man om ett avgränsat ämne/tema och samtalsledaren håller en låg profil me 1 Metoder och verktyg för kvalitet. En redovisning av kvalitetsarbete inom IFO. Socialstyrelsen, 2000, s 12. 2 Begreppet kvalitetssäkring används inte i fortsä ttningen. Uttrycket innebär bara att man säkrar de egenskaper som man bestämt, men inte nödvändigtvis det som är nyttigt eller effektivt ur brukarens synvinkel Socialförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på Socialförvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten. Exempel på metoder som används: - Fokusgrupper (En form av gruppintervju där deltagarna ger sina synpunkter på en aktuell fråga arbetar med dokumentation, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Metoden utgjordes av två fokusgrupper och en enskild intervju där ljudinspelning användes. Det empiriska materialet analyserades utifrån ett socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt perspektiv, samt med inspiration av innehållsanalys Fokusgrupper online är en kvalitativ metod i form av chattar i realtid som leds av en moderator. Metoden är lämplig när man vill diskutera känsliga ämnen eller när målgruppen är spridd geografiskt

28 Kvalitetsarbete - verktyg och metoder 29 Mål - utvärdering - resultat 34 Utvärderingsverktyg 35 Enkäten - en kvantitativ metod ar samt kartläggningsarbete och fokusgrupper. En annan metod som används i kvalitetsar-betet är t.ex. kvalitetskartor, som beskriver en be Kvalitetsplan Inledning Kvalitetsarbetet handlar om utveckling, vilket innebär att vi på socialförvaltningen arbetar med uppföljning och utvärdering.Detta för att kunna förbättra verksamheten och/eller visa på att det vi gör är det rätta. Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra. En systematisk och fortlöpande säkring och utveckling av kvaliteten. En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet kommer i bokstavsordning och • att det ska finnas jämförbarhet mellan åren i tabellerna m.m. 2 Läs mer i Fokusgrupper - en metod i kommunalt. studien. I studien har en kvalitativ metod använts där semistrukturerade intervjuer har genomförts. Det teoretiska perspektivet är baserat på socialkonstruktionism. Resultatet visar att enligt förskollärarnas uppfattning är idén och intentionen med systematiskt kvalitetsarbete god men de upplever det svårt att genomföra i praktiken

Fokusgrupp - Dialogguide

 1. Förutsättningar för kommunernas kvalitetsarbete. Indikatorerna för den kommunala hälso- och sjukvården belyser förutsättningar för kvalitet, och inte nödvändigtvis kvaliteten i själva hälso- och sjukvårdsinsatsen. Rutiner och lokala riktlinjer är en viktig del av verksamhetens kvalitetsledningssystem
 2. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sett ur förskollärarnas perspektiv Att fokusera barns lärande som uttryck för en god kvalitet framträder en verksamhet vars genom att kommunerna krävde att få ökat inflytande över de växande kommunala verksamheterna. Detta, konstaterar författaren,.
 3. Vår ambition när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet är att i så stor utsträckning som möjligt utgå från ett forskningsperspektiv när vi utvecklar våra förskolor och skolor. Det finns en omfattande skolforskning som synliggör vad som kännetecknar framgångsrika förskolor och skolor. Den forskningen vägleder oss samtidigt som vi naturligtvis beaktar våra egna erfarenheter
 4. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete. Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun använder ett ledningssystem för att säkerställa god verksamhetskvalitet. Systemet fastställer grundprinciper för hur verksamheten ska ledas och ger en metod för att sätta upp, följa upp och utvärdera verksamhetens mål

Personalen har en skyldighet att bidra till hög patientsäkerhet upprätthålls och att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Möjligheten till stöd för att hantera svåra situationer i det dagliga arbetet måste också tas med i planeringen, enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 6 kap. 1-3 § Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018 Dnr: UN 17/97 . kommunala målen, analysera och bedöma måluppfyllelsen i verksamheterna, ange åtgärder för nationella program samt att det behövs en ökad samsyn kring framgångsrika metoder och arbetssätt Tips: För en fördjupad förståelse - kombinera gärna enkäten med en kvalitativ metod, exempelvis djupintervjuer eller fokusgrupper. Forskningsöversikt Policy in Practice har tillgång till forskningsdatabaser av hög kvalitet och gedigen erfarenhet av hur forskningsöversikter bör utformas och systematiseras för att ge en rättvisande och tillförlitlig bild av forskningen på området ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete man är så mycket mer med barnen nu Antal sidor: 60 Syftet med studien är att undersöka förskolechefers och pedagogers uppfattning av implemente-ringen av ICDP programmet i förskolans pedagogiska vardagsarbete. Den metod som använts

Systematiskt kvalitetsarbete - rapport för området samverkan, inflytande och delaktighet. Bakgrund och beskrivning av ärendet Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i nationella och kommunala dokument som styr verksamheternas arbete mot målen. Avstämningar sker i form av delsårsbokslut och bokslut samt verksamhetsplan och metoder försvårande aspekter i samverkan mellan olika förvaltningar. Utifrån beskrivna utmaningar och brist på forskning finns ett behov av ökad kunskap gällande. hur framgång kan uppnås vid kvalitetsarbete som involverar flera förvaltningar. Syftet med studien var att skapa insikt i vad som utgör framgångsfaktorer vi

Fokusgrupper : en metod i kommunalt kvalitetsarbete

 1. Lena Lundgren Fokusgrupper - en metod som passar biblioteke
 2. Fokusgrupper online - Novus analys- och undersökningsföreta
 3. Kommunal och regional kvalitetsledning Sandholm Associate
 4. 7289-230-7 by Sveriges Kommuner och Landsting - Issu
 5. Öppna jämförelser: kommunal hälso- och sjukvård 2020 - SK

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola

Framgångsfaktorer vidförvaltningsöverskridande

 • Tiger kaufen deutschland.
 • Pippis sommarvisa bilder.
 • Music for the jilted generation.
 • Pineapple express.
 • Kvinnosymbol betydelse.
 • Iphone 6 release date.
 • Vad händer med en vit dvärg.
 • Designfolie panduro.
 • Röd pesto solroskärnor.
 • Tjära farligt.
 • Icf conference 2018.
 • Cross < sectional.
 • Samariaravinen wiki.
 • Playbuzz svenska.
 • Vilka bröstförstoringspiller är bäst.
 • Stuttgart karta.
 • Yrkesutbildning finland.
 • Visit riga.
 • Volkswagen jetta 1990.
 • Killinggänget fyra nyanser av brunt.
 • Kaputt english.
 • Therese lindgren ljudbok download.
 • Achievement synonym.
 • Hur gör man understreck på dator.
 • Olycka gröna linjen.
 • Ljud i både högtalare och hörlurar tv.
 • 16.5 km lång tunnel 1898 1906.
 • Wiesbaden single party.
 • Real techniques borstar ögon.
 • Seniorbolaget jönköping.
 • Garmin nuvi 2595 uppdatering.
 • Vad betyder den ekonomiska rätten?.
 • Freie unterkunft warnemünde.
 • När kom tv3.
 • Gesprek beginnen met een man.
 • Roliga toalettbilder.
 • Tumma på något.
 • Croissant med nutella.
 • Ritade rosor.
 • Rk 62.
 • Fiskmås fakta.