Home

Nja 2010 s 671

När är bevisningen tillräcklig i brottmål? Domarblogge

Ord mot ord (NJA 2010 s 671) Hur domstolen ska behandla situationer där ord står mot ord, dvs. när den tilltalade och målsägaren har skilda versioner av vad som skett, har varierat över tiden. Tidigare har en målsägares berättelse kunnat räcka för en fällande dom, se t.ex. NJA 1980 s 725 [4] där Högsta domstolen uttalar; B:s berättelse är sammanhängande, klar och detaljerad Kunskaper Kunskap är nyckeln till framsteg. Första patrullen på plats är viktig! Noggrann! Skynda långsamt! Tänk rättegång tidigt! Spela in alla förhör! Var noga under förhören, lyssna och ställ relevanta och objektiva frågor. Sök stödbevisning! Uttömmande förhör! Slutsatser Tac

NJA 2010 s. 671 by Marika Fogle - Prez

NJA 2010 s. 434. Eftersom det i ett mål om lönegaranti vid en helhetsbedömning inte visats vara fråga om ett missbruk av garantin har arbetstagarens fordran inte heller bedömts uppenbart överstiga vad som kan anses skäligt. t.ex. NJA 1991 s. 671 som gällde en närstående verkställande direktör 848 Jori Munukka SvJT 2010 Tingsrättens dom i NJA 2009 s. 672 visar att den ortodoxa argu mentationsmodell som hävdades av Rodhe och Vahlén, och som framskymtade i NJA 1989 A 7, inte helt har förskjutits till en existens i den propedeutiska litteraturen. HD:s dom visar dock en helt annan väg Instans Högsta domstolen Referat NJA 2010 s. 617 Målnummer T5811-09 Avdelning 1 Avgörandedatum 2010-12-22 Rubrik En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment

Wijnhuis Bodega Septima - wijn van Bodega Septima

på HD:s domskäl och vilka slutsatser som kan dras av dessa. Uppsatsen kommer avslutningsvis i Kapitel 10 att undersöka vilken betydelse NJA 2010 s. 467 har haft för kreditinstituten och deras verksamhet att överlåta och förvärva löpande skuldebrev. Slutligen ges en avslutande kommentar i Kapitel 11 Att jämka en lagregel . Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev Av docent O LA S VENSSON. I NJA 2010 s. 467 uppkom frågan vad som krävs för att ett finansbolag, som förvärvat ett löpande skuldebrev undertecknat av en konsument, ska kunna åberopa att det enligt 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte hade någon skälig anledning att misstänka att konsumenten betalat lånesum. NJA 2010 s. 577. När resning beviljats på den grunden att domstols rättstillämpning uppenbart strider mot lag har huvudregeln ansetts vara att domstolens bedömning också betraktas som så uppenbart oriktig att fel eller försummelse föreligger i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen NJA 2006 s. 672. Fråga i vad mån en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som fört talan i ett mål eller ärende, har rätt att få ersättning av allmänna medel för arbete och utgifter enligt 20 kap. 7 § föräldrabalken

NJA 2007 s. 413. Inkråmet och firman har överlåtits från ett aktiebolag till ett annat, vilka haft en gemensam representant. Det överlåtande bolagets rådighet över tillgångarna har ändå ansetts avskuren, och detta har ansetts vara tillräckligt för att ge det förvärvande bolaget skydd mot överlåtarens borgenärer NJA 2014 s. 699. För att det av endast det förhållandet, att vissa kroppsskador föreligger, ska kunna vara ställt utom rimligt tvivel att dessa har orsakats av någon på ett visst angivet brottsligt sätt, måste krävas att slutsatsen vilar på en vetenskaplig ståndpunkt som det finns mycket starka belägg för konsumentkreditlagen (2010:1846). Sammantaget medför identifikationsbestämmelserna en relativt stor fördel för konsumenten, dels för att hela konsumentlagstiftningen är tvingande, dels för att den innehåller skyddsbestämmelser som endast finns inom konsumentområdet. Det förekommer skillnader mellan konsumentköplagen och konsument NJA 2018 s. 677. Grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av cirka 20 kg metamfetamin. Södertörns tingsrätt . Allmän åklagare förde talan mot A.J. vid Södertörns tingsrätt så som framgår av tingsrättens dom

I fallet NJA 1934 s. 671 förklarade HD att en person, som anställts hos ett bolag för viss tid, icke vore bunden av en konkurrensklausul, då de omständigheter, under vilka han slutat sin anställning, icke gåve anledning till antagande, att anställningens upphörande berott av honom NJA 2016 s. 661. Pantsättning av fordran på visst jordbruksstöd. Sakrättsligt skydd för panten har uppkommit redan vid ansökningen om stödet och denuntiationen NJA 2010 N 28 Högsta domstolen 2009-Ö 4366 Ö 4366-09 2010-07-01 Nyköpings kommun Oxelösunds kommun Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämn

• NJA 2010 s. 397 I och II • NJA 2013 s. 1241 • Europadomstolens dom den 25 juli 2013, Rousk mot Sverige, no 27183/04 REFERAT Kronofogdemyndigheten Kronofogdemyndigheten beslutade den 3 maj 2016 om utmätning av J.O:s hälftendel av fastigheten Stenungsund Nösnäs 1:108. Utmätningen skedde fö Fulltext: NJA 2010 s 54. Skriv ut. NJA 2010 s 54. HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Målnr Stockholm Ö 2673-08 2010-02-11 KLAGANDE Fastighets Aktiebolaget Trianon, 556183-0281 Mäster Johansgatan 11 211 21 Malmö Ombud: Advokat Eric M. Runesson och jur.kand. NJA 2010 s. 363. HD har ansetts vara behörig att som första instans ta upp en talan mot staten om ersättning för dels ideell skada på grund av långsam handläggning i domstol, dels ren förmögenhetsskada på grund av fel eller försummelse av tingsrätt och hovrätt NJA 2010 s 690 Högsta domstolen 2009-T 1115 T 1115-09 2010-12-29 Mörbylånga kommun Cementa A NJA 2010 s. 617. Inga kommentarer. Taxan gäller även för 99 lagerbolagskonkurser med samme förvaltare. december 24, 2010 — Konkurser. Tillsynsmyndigheten hade gjort gällande att förvaltaren varit försumlig genom att inte begära att konkurserna avskrevs enligt 10 kap. 3 § konkurslagen då det sammanlagda arvodet i de 99 konkurserna.

Bevisvärderingen i brottmål, några reflexioner Domarblogge

 1. I avgörandet NJA 1997 s. 290 (Villorna i Lund) fick köparna rätt, säljarbolaget kunde inte freda sig med att man hade byggt enligt normen. Men i två senare mål, NJA 2010 s. 246 (Fritidshuset i Transtrand) och NJA 2016 s. 346 (Malmöfasaden), blev det motsatt utgång
 2. erande nekande 2010:70, Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter, s. 130-131,.
 3. KOMMENTAR UNDER UTARBETANDE. Senast uppdaterad 3 januari 2020 Lagar: - Rättsfall: NJA 2010 s. 629, NJA 2012 s. 597, NJA 2014 s. 960 (Det andra bolaget), HD:s dom 29 oktober 2018 Ö 5051-17 (Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen) EU-domstolen: C-488/11, Brusse, EU:C:2013:341 Litteratur: U. Bernitz, Standardavtalsrätt, 2018 s. 197 f.;CISG AC Opinion No 10: Agreed Sums Payable on Breach of.
 4. I NJA 1986 s. 136 gjorde HD en analogi till köplagens regler om innehållande och uttalade att en upplåtelse av avverkningsrätt har så stora likheter med ett köpavtal - den avsåg en rotpost som skulle uttas under en kort tidrymd - att de grundsatser som lagfästs i fråga om köp av lös egendom var tillämpliga på upplåtelsen

Nja 2010 s 671 grov fridskränknin

I NJA 2006 s. 638 hänvisade en ledamot (Håstad) i sitt tillägg bl.a. till doktrin. 25 NJA 2012 s. 3, NJA 2010 s. 559, NJA 2007 s. 962, NJA 1992 s. 243. 26 NJA 2018 s. 127 (Flyget till Antalya), NJA 2017 s. 1195 (Skogssällskapet) C. Ramberg, Inkorporering av standardavtal, JT 2007-08 s. 717). I NJA 2010 s. 559 ansåg majoriteten (tre justitieråd) att vad avtalsparterna gjort efter avtalstidpunkten inte var relevant för att fastställa avtalsinnehållet: Att det därefter [efter att ena parten accepterat ett bud från motparten] framkom att [parterna] hade olika. NJA eller Nja kan syfta på: NJA - en svensk periodisk skrift, se Nytt juridiskt arkiv; NJA - ett tidigare statligt stålföretag, se Norrbottens Järnverk; NJA-gruppen - en tidigare fri teatergrupp; Geografi. Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM; Exportera alla. I NJA I finns även referat av avgöranden som domstolen inte anser är vägledande och de kallas då notiser. Exempel på hänvisning till referat: NJA 2013 s. 1174 (NJA står för Nytt Juridiskt Arkiv, årtalet avser året då målet avgjordes och siffran är sidnumret där referatet börjar)

Förklaringsbördan i brottmål och dess förenlighet med

9 NJA 2009 s. 79, se vidare nedan avsnitt 3. Jfr även NJA 2010 s. 154 samt NJA 2012 s. 419. 10 Som senare ska framhållas är dylika villkor av betydelse för frågan huruvida avtalet sk Treaties. Treaties in Biological diversity. GLOBAL TREATIES in Biological diversity; Convention on Biological Diversity; Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flor NJA 2004 s. 609, där en brukare av ett fordon som skadats inte var berättigad till ersättning för följdskador i form av förmögenhetsskada. Tre klassiska och delvis svårförenliga fall rörande tredjemansskada behandlar alla ersättningsanspråk med sin grund i kabelbrott, se NJA 1966 s. 210, NJA 1972 s. 598 och NJA 1988 s. 62 The signature of a promissory note is that it should be easy to put on the market. Before NJA 2010 p. 467 was published, an acquirer of a promissory note was in good faith as long as he not suspect. NJA 2010 s. 77. Ett tillstånd till utvidgning av verksamheten vid Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana förenades med villkor, bl.a. beträffande utsläpp av koldioxid. Fråga om förutsättningarna för att på talan av tillståndshavaren mildra ett sådant villkor

NJA 1983 s. 671 lagen.n

NJA 2010 s. 617 lagen.n

 1. NJA 2010 s. 467 : Släggan istället för stämjärnet Heidbrink, Jakob, 1971- (author) Högskolan i Jönköping, IHH, Rättsvetenskap Högskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan. IHH, Rättsvetenskap. (creator_code:org_t
 2. NJA 2010 s. 734. Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet. Facht Distribution AB försattes i konkurs efter egen ansökan den 13 maj 2008 vid Katrineholms tingsrätt
 3. nja 2010 286 (ggnormen) fri kraft kommanditbolag fritidsfastighet av golvkonstruktionen som omodern och leder till fuktskador den ca 30 gamla fastigheten. anse
 4. NJA 2010 s. 490. Målsägandebiträde kan inte förordnas för dödsbo. När så likväl skett har biträdet ansetts berättigat till ersättning enligt lagen om målsägandebiträde för arbete som utförts medan förordnandet gällde
 5. Kritisk rättspolitisk granskning av NJA 2010 s. 467. 2011 (Swedish) In: Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren / [ed] Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström & Jan Rosén, Uppsala: Iustus förlag, 2011, 1, p. 261-272 Chapter in book (Other academic) Abstract [sv] Kritisk rättspolitisk granskning av NJA 2010 s. 46
 6. NJA 2010 s. 358 Målnummer B5521-09 Avdelning 1 Avgörandedatum 2010-06-11 Rubrik Brukande av falsk urkund i ett asylärende hos Migrationsverket har ansetts inte vara ett brott av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd. Lagrum 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall • NJA 1983 s. 786 • NJA 2006 s. 33
 7. NJA 2010 s. 447 Målnummer Ö2362-10 Avdelning 1 Avgörandedatum 2010-08-25 Rubrik Överklagandeförbudet i 54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken omfattar även beslut varigenom hovrätten vägrat prövningstillstånd. Lagrum 54 kap. 8 § 1 rättegångsbalken (1942:740) Rättsfall • NJA 1995 s. 707 • NJA 2008 s. 1190 • NJA 2010 s. 33

NJA 2010 s. 467 lagen.n

 1. NJA 2010 s. 490 Målnummer Ö505-08 Avdelning 2 Avgörandedatum 2010-10-22 Rubrik Målsägandebiträde kan inte förordnas för dödsbo. När så likväl skett har biträdet ansetts berättigat till ersättning enligt lagen om målsägandebiträde för arbete som utförts medan förordnandet gällde. Lagru
 2. Before NJA 2010 p. 467 was published, an acquirer of a promissory note was in good faith as long as he not suspected or had reasonable suspicion about what the debtor's objection was based on. This means that good faith often was fulfilled when the bar for good faith was not difficult to achieve
 3. Egendom är en konkret individuellt bestämd sak som utgör den metafysiska äganderättens föremål, som ägaren besitter makt över med vissa rättsliga befogenheter reglerad genom lag, sedvanerätt eller domstolspraxis, med uteslutande av varje annan persons rättsanspråk på densamma.Äganderätten är en metafysisk rättighet till egendom vilken anses representera ett betydande.
 4. Court Högsta domstolen Reference NJA 2010 s. 448 Målnummer Ö1333-09 Avdelning 1 Avgörandedatum 2010-09-02 Rubrik Sedan tingsrätten förpliktat en part att utge ett visst belopp har parten såväl överklagat domen som betalat det utdömda beloppet
 5. I NJA 2010 s. 419 tar HD upp frågan om en ideell förening ska ha rätt att överklaga enligt 16 kap. 13 § Miljöbalken trotts att de inte når upp till kravet på 2000 medlemmar. Beslutet de vill överklaga är ett tillstånd som meddelats en vattenverksamhet. Domslute
 6. Instans Högsta Domstolen Referat NJA 2001 s. 177 (NJA 2001:25) Målnummer T5001-98 Avgörandedatum 2001-03-27 Rubrik Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 års köplag har huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående
 7. Judgment of the Supreme Court of Sweden, 9 June 2010, Case No. T 156-09/NJA 2010 s. 317. HD T 156-09 English Download. HD T 156-09 Swedish Download

NJA 2010 s. 434 lagen.n

Court Högsta domstolen Reference NJA 2010 s. 734 Målnummer Ö2782-10 Avdelning 2 Avgörandedatum 2010-12-30 Rubrik Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet Sammanfattning Enligt generalklausulen i 36 § avtalslagen (AvtL) stadgas att part som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet ska visas särskild hänsyn i behovet av skydd Publicerat 9 januari, 2010 9 januari, 2010 av staffan. Gamla rättsfall, informationsmonopol och statens ansvar. domar som motsvarar referatet NJA 1980 s. 1, som handlar om en kommun som genom ett exploateringsavtal utövat lindrigt tvång mot en avtalspart Correspondent Barry Petersen reports a personal story of early-onset Alzheimer's, first broadcast on Sunday Morning June 20, 2010. [Jan Chorlton Petersen died on May 11, 2013.

Lojalitetsplikten som rättsprincip SvJ

 1. Högsta domstolen referat NJA 2010 s
 2. Examensarbete i civilrätt, särskilt fordringsrät
 3. NJA 2010 s. 434 ( NJA 2010:47) Lagen.n
 4. Att jämka en lagregel SvJ
 5. NJA 2010 s. 577 ( NJA 2010:61) Lagen.n
 6. NJA 2006 s. 672 (NJA 2006:82) Lagen.n
 • Hundraser mellanstorlek.
 • Taylor 114ce.
 • Basiderm före efter.
 • Svenska träd.
 • Billiga studentflak.
 • Symmetrisk napp.
 • Lorde stockholm annexet.
 • Saluvagnslicens regler.
 • Absturz leipzig kontakt.
 • Basteln mit kindern.
 • Научни филми.
 • Tidaholmsparken dansprogram.
 • Serienummer piano.
 • Hamburg sud tracking.
 • Kryssning från göteborg till köpenhamn.
 • Rechtsanwalt leipzig strafrecht.
 • Stichting omroep leo.
 • Ledde indianerna vid little big horn.
 • My polacy forum.
 • Fotos nach rezept 2.
 • Lastzon regler.
 • Offertförfrågan mall gratis.
 • Golf 7 r haltbarkeit.
 • Ljud i både högtalare och hörlurar tv.
 • Vänförfrågan engelska.
 • Viveca paulin movies.
 • Justiz stellenangebote.
 • 10 kilo abnehmen in 2 monaten.
 • Barcelona tapas bar restaurant berlin.
 • Dvärg bidrag.
 • Rappgo vitoljad ask.
 • Zellwand definition.
 • Watagame gosupermodel.
 • Efficiently.
 • Prima västerås.
 • Dikt till mamma som gått bort.
 • Mindfulness retreat sverige.
 • Urmakare malmö omega.
 • Programmering historia.
 • .net mvc on mac.
 • Jean claude van damme tot.