Home

Detaljplan nya munkebäck

Nya Munkebäck - HSB

Trafikbullerutredning detaljplan Nya Munkebäck, Sweco Environment AB, 2012-12-11, reviderad version rev01 2013 Utredning av luftkvaliteten i Nya Munkebäck idag och i framtiden, Miljöförvaltningen utredningsrapport 2013:4 Solstudie, Wingårdhs 2012-02-03 Nya Munkebäck Dagvattenutredning till detaljplan n: 5 (20) \ 102 \ 32 \ 6 \ 0-p \ r-n-pm-lkyl \ c n: \ 102 \ 32 \ 6 \ 0-p \ r-n-pm-lkyl \ c 1 Orientering På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för Nya Munkebäck i Göteborg Nya Munkebäck \ Fördjupad dagvattenutredning 4 (14) n: \ 102 \ 32 6 \ 0-p \ r-n-pm-lkyl \ d c 1 Bakgrund På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, har Norconsult AB utarbetat föreliggande fördjupning av tidigare genomförd dagvattenutredning till detaljplan för Nya Munkebäck i Göteborg (Norconsult, 2012-12-18) Detaljplan för Nya Munkebäck; Plan och byggprojekt i Göteborg; HSB brf Arborraren. Ernst Torulfsgatan 13 C 416 73 Göteborg arborraren@bredband.net. Org.nummer: 75 72 00-94 34. Besök HSB.se. Läs mer om cookies här. Redigera Nya bostäder i Munkebäck, en möjlighet på längre sikt I detaljplanen tas det även hänsyn till att etablera bostadsvolymer på vår fastighet. Det skulle i så fall vara en möjlighet utifrån ett något längre tidsperspektiv då bilberoendet minskat eller då andra alternativ finns tillgängliga som ger förutsättningar att ställa om parkeringsyta till annat innehåll som exempelvis.

Bygga nytt, ändra eller riva. Fastigheter och lantmäteri. Översiktsplan och detaljplaner. Gällande översiktsplan. Granskningsförslag Översiktsplan 2018. Detaljplaner. Planer som vunnit laga kraft. Så kan du påverka. Avfall och återvinning. Vatten och avlopp. Buller och luftkvalitet. Energi och uppvärmning Här kan du följa arbetet med nya detaljplaner som kommunen arbetar med. När en detaljplan är helt klar hittar du information om dem under Gällande detaljplaner. Flera dokument bildar en detaljplan. Inför framtagandet av en detaljplan tas en mängd olika dokument fram som ska gälla för lång tid Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser. I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning Backa - 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg. Masthuggskajen - staden växer västerut. Trafikåtgärder längs Kongahällavägen. Inom Vallgraven - Ändring av detaljplan för gymnasieskola vid Magasinsgatan. Synpunkter tas emot till och med 2020-12-02. Just nu befinner sig planen i samrådsskedet

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Kommunen tar fram detaljplanen I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. Vid framtagandet av en ny detaljplan ska avvägning av allmänna och enskilda intressen göras. Det är kommunen som avgör när och var en detaljplan ska upprättas. När kommunen vill förändra ett områdes mark- eller vattenanvändning görs det genom en ny detaljplan

Detaljplan 274 för Högalid 63, ändring av detaljplan 10/19/2020 Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra en byggnadshöjd upp till 8,5 meter inom aktuellt område, därmed ändra byggnadshöjd från 4,5 meter ti Det finns inte någon uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring av detaljplan. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som i det enskilda fallet avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas. Sotenäs kommun arbetar nu med att ta fram nya detaljplaner för att möjliggöra ny bebyggelse eller ändra en äldre detaljplan. Framtagande av detaljplan styrs av plan- och bygglagen kallad planprocessen, mer information om planprocessen hittar du under relaterad information. Nedan hittar du information om pågående planarbeten och i vilken del av planprocessen de befinner sig i

Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, varav standardförfarandet och det utökade förfarandet är de vanligaste. Vilket sätt kommunen väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är. Det är kommunen som bestämmer om ett planarbete ska påbörjas eller inte. Detta brukar kallas kommunalt planmonopol. Här kan du. Välkommen till din nya verklighet! Bostadsrätter i Munkebäck. Bonum har planerat sammanlagt 66 bostadsrätter om två till fyra rum och kök. Lägenheterna är genomtänkta in i minsta detalj med gedigna material, generösa fönster och högt till tak Munkebäcksgatan i framtiden? I början av nästa vecka lämnar Yimby Göteborg in ett yttrande över Detaljplan för Nya Munkebäck inom stadsdelen Kålltorp.Det finns mycket gott att säga om ambitionen att utveckla Munkebäcksgatan från autostrada till en levande blandstadsmiljö, och som boende i närheten är jag minst sagt förväntansfull, men samtidigt finns det en del övrigt att. Karta med pågående detaljplaner och digitala beskrivningar. Digital karta med alla pågående detaljplaner (Funkar bäst i webbläsarna Edge eller Chrome)

Munkebäcksgatan i framtiden? I början av nästa vecka lämnar Yimby Göteborg in ett yttrande över Detaljplan för Nya Munkebäck inom stadsdelen Kålltorp. Det finns mycket gott att säga om ambitionen . Boverket har tagit beslut om föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:5, och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, BFS 2020:6. Föreskriften och de allmänna råden träder i kraft den 1 oktober 2020. Kommunerna får börja tillämpa föreskriften direkt vid ikraftträdande, men måste inte göra det. Föreskriften blir obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas.

Mobilitetsfokus ska ge ökad trygghet i Munkebäck ICA

Detaljplaner - Munkedals kommun - Munkedals kommu

 1. Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av i den digitala kommunkartan. Vad är en detal
 2. Ny detaljplan för Långaveka 3:21 m fl har fått laga kraft 26 juli 2019. Kommunstyrelsen antog den 23 april 2019 § 90 ny detaljplan för Långaveka 3:21 mfl. Ett nytt område för bostäder med blandad bebyggelse planeras i Glommen, samt att anlägga en dagvattendamm i sydvästra delen av planområdet
 3. Ingen ny detaljplan antas. 2019 tog Mullsjö kommun fram ett förslag på ny detaljplan för del av fastigheten Gyljeryd 1:53 som ligger på området Kärleksudden i tätorten. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra förskola i området samt allmän mark för gator med kommunalt huvudmannaskap
 4. En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, vid större avvikelse från gällande detaljplan och när användningen av marken förändras. Plan- och bygglagen anger när en ny detaljplan måste upprättas
 5. Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6-18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan
 6. Ett förslag till detaljplan för upphävande av delar av byggnadsplaner i Hammerstaområdet, Gnesta kommun, finns utställt för ny granskning under perioden från och med 12 dec 2019 till och med 3 jan 2020

Granskning av Detaljplan för Kopper 2:1 m.fl., Hasselhojden. Läs mer om detaljplanen. Samråd, planeringsbeked för för Detaljplan för Stenung 3:112 m.fl., CW Borgs Väg. Läs mer om detajlplanen Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun ansvarar för att ta fram nya detaljplaner på uppdrag av samhällsplaneringsnämnden. När en ny detaljplan ska tas fram får allmänheten vara med och lämna synpunkter. Läs mer om hur det går till att ta fram en ny detaljplan här Ny detaljplan som bekräftar de befintliga verksamheterna Stenbolaget och Leos lekland inom fastigheten Skjutmåttet 2, Arninge. Start. Sågtorp 2, planläggning för bostäder och verksamheter i Roslags-Näsby. Planområdet ligger i östra Roslags Näsby, söder om Centralvägen Detaljplan för nytt Rättscentrum. Atlas 1, Vä 2:72 mfl Detaljplan för nya bostäder. Almen 10 Detaljplan för nytt vårdboende . Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad Detaljplan för utveckling av Östermalms park med nya bostäder. Horna 3:12 m fl Detaljplan för verksamheter och förskola i Åhus. Hammar 138:2

Den nya bebyggelse som möjliggörs genom planen är en ny förskola och en flexibel skolbyggnad. Den nya för­skolan utformas enligt Järfälla koncept­förskola. Den nya förskolan föreslås uppföras i två plan och dimensioneras för upp till 120 förskolebarn i åtta avdelningar, 12-15 barn per avdelning En detaljplan som har vunnit laga kraft fortsätter att gälla tills den ersätts med en ny, ändras eller upphävs. När kommunen tar fram en ny detaljplan ska den så kallade genomförandetiden anges i planbestämmelserna. Genomförandetiden ska vara minst 5 och högst 15 år räknat från när planen vinner laga kraft

Detaljplaner på gång - Burlöv - Burlöv - Burlö

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid. Inom genomförandetiden har du en garanterad rätt att bygga enligt planen Centralskolans nya huvudbyggnad invigdes i januari 2018. Delar av den återstående skolbebyggelsen planeras att renoveras eller på sikt rivas och ersättas. I planarbetet prövas förutsättningarna för nya byggnader för skolans ändamål, bland annat ny idrottshall och grundsärskola

Gamlestaden på väg in i framtiden. Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Innan en detaljplan kan antas och vinna laga kraft utreder kommunen platsen och förutsättningarna. De som berörs av planen får också möjlighet att inkomma med synpunkter Detaljplan för del av Broby 1:1, Viby äng kvarter I och K; Detaljplan för del av Skokloster 2:462, Skokloster slottsby; Detaljplan för Hjalmars väg, del av Kumla 2:15 m.fl. Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl. Detaljplan för Råby 7:1 m.fl., Båtsbacken [452] Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog [453

Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår upp till flera år beroende på hur processen löper. Kommunfullmäktige väntas anta den nya detaljplanen tidigast andra kvartalet år 2021. Så upprättas en detaljplan. Kommunfullmäktiges beslut om att bygga nytt stadshus 29 maj 201 Detaljplan stadsdelspark med mera inom Tjärna Ängar-Paradiset (2017-07-07) Ändring av detaljplan inom fastigheterna Verdandi 9 med flera (2017-07-07) Detaljplan för fastigheten Buskåker 1:4 med flera (2017-05-16) Detaljplan för Tjärna Hage inom Tjärna Ängar (2017-03-10) Detaljplan för del av Borlänge 43:23, 43:19 (2017-01-10

Detaljplaner - Västerås - Västerås - Västerå

Förslaget till detaljplan är att pröva möjligheten till att bygga en grundskola F-9. Skolan ska ha möjlighet att ta emot totalt 800-1000 elever, inklusive särskola för 50 elever med tillhörande idrottshall. Idrottshallen ska komplettera Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och bli en ny mötesplats i området Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.s

Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra) Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:76 m.fl. Det innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även ny infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts Klartecken för detaljplan om 500-700 nya bostäder i Tumba. Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tumba Skog, Botkyrka, har nu vunnit laga kraft. Den avser omkring 500-700 nya bostäder som planeras av bostadsutvecklaren SHH. Publicerades 2020-10-29 Rätta artikel En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. I Sverige gäller att äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner ses som detaljplaner Kungälvs kommun har inlett arbetet med en detaljplan för en ny skola i Kode. Förhoppningen är att den nya skolan ska ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola för elever F-6 år 2023. Detaljplanen innehåller en skolbyggnad inklusive idrottshall, skolbibliotek och skolgård

Plan- och byggprojekt - Göteborgs Sta

 1. Det finns ett behov av att utöka antalet bostäder i Gislaved. Kommunen upprättar därför en ny detaljplan för nya bostäder inom fastigheten Gislaved 1:5 på Skomakargärdet i södra delen av Gislaved. Planförslaget ska göra det möjligt att bygga olika former av bostäder, exempelvis villor, parhus, radhus och flerbostadshus
 2. Till den nya lagen, 2010:900, som trädde i kraft 2011 har det saknats allmänna råd. För ett par år sedan gjorde Boverket dock om en del av PBL kunskapsbanken och lade då in en ny del om planbestämmelser i detaljplan, med uppdaterade texter
 3. Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Totalt ska det nya området rymma cirka 1 800 bostäder, flera skolor och torg. Den första detaljplanen gäller 800 bostäder i både lägenheter och småhus, en förskola och ett torg
 4. Detaljplan för Bålsta C etapp 6, Bålsta centrum; Detaljplan för del av Broby 1:1, Viby äng kvarter I och K; Detaljplan för del av Skokloster 2:462, Skokloster slottsby; Detaljplan för Hjalmars väg, del av Kumla 2:15 m.fl. Detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl. Detaljplan för Råby 7:1 m.fl., Båtsbacken [452

Detaljplanering - Boverke

En detaljplan görs därför för ny bebyggelse där användningen får betydande påverkan på omgivningen, att man vill ändra användningen ( t.ex från industri till bostäder) eller att bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras Detaljplan Östra Torp 20:37 med flera, Smygehuks parkering; Detaljplan del av Västra Torp 7:18, Böste västra; Detaljplan för Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 med flera) Detaljplan för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 med flera) Detaljplan för del av Västervång 2:25 med flera, Västervång ost och Västra Gränstor Planutskottet vid Miljö-och stadsbyggnadskontoret har tagit beslut om att godkänna ansökan om en ny detaljplan för Stockby Industriområde. Lidingö Näringsliv,har varit lite av en motor i processen och arbetat med behovsanalyser av området i nära samarbete med fastighetsägarna i Stockby, den politiska majoriteten och Lidingö stad. Här beskriver Katarina Palmstierna hur framtiden är. Detaljplan för Ny skola, Filipstad. Filipstads kommun har upprättat en detaljplan för Ny skola (Västra Filipstad 1:2 m.fl.). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny skola. I planen skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan

Översiktsplan och detaljplaner - Munkedals kommu

Pågående detaljplaner - Trelleborgs kommu

 1. I förslaget till ny detaljplan presenterar kommunen bland annat vilka åtgärder som behöver göras för att skapa: en sjukhusbyggnad på drygt 100 000 kvadratmeter i 8 våningar (cirka 40 meter högt). en grön natur- och parkmiljö runt Helige å
 2. Nyligen antog ett enigt kommunfullmäktige i Solna en ny detaljplan för Krukmakaren 3, där Solnaverket ingår. Det ger oss möjlighet att utveckla vår anläggning i Solna strand och vår hållbara produktion av värme och kyla i framtiden
 3. Planförslaget möjliggör för cirka 300 nya bostäder och centrumverksamhet i byggnader som blir mellan två och nio våningar höga. Centrumverksamhet kan vara handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Kvarteret Stenbocken är tänkt att byggas i två etapper. Kvarteret Stenbocken ligger i den del av Eslövs stad som började.
 4. Detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen. PoB 2019-10 PLANBESKRIVNING. Beslut om samråd 2020-09-08, § 58 Beslut om granskning ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** Antagande ÅÅÅÅ-MM-DD, § ** Laga kraft ÅÅÅÅ-MM-DD . planens tidslinj

Detaljplan på gång för nya brandstationen. Uddevallas nya brandstation planeras till tomtmarken mellan Västgötavägen och Exercisvägen nära riksväg 44. Nyligen fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att godkänna den detaljplan som tagits fram för området Ansök om ny detaljplan Du kan behöva göra en planansökan om du planerar en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver göras eller att en befintlig behöver ändras eller upphävas. Till exempel om du som exploatör eller markägare vill bygga eller ändra något som inte tillåts i detaljplanen Tyck till om förslaget på ny detaljplan för sjukhustomten. Region Kronoberg planerar att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Ett första förslag på ny detaljplan för tomten i Räppe är nu klart. Invånare, företag och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen till Växjö kommun till och med den 2 november

För vad kan en detaljplan ändras - PBL kunskapsbanken

Framtagandet av en ny detaljplan för centrala Stöpen ska möjliggöra nybyggnation av bostäder samt eventuellt framtida behov av utbyggnader av skolan och affären. Foto: Skövde kommun Nu startar arbetet med att upprätta en ny detaljplan för området Tallstigen i Stöpen som möjliggör byggnation av nya bostäder samt framtida utbyggnader av skola och affär Nu är förslaget till ny detaljplan för Turebergshuset ute för samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Turebergshuset. Utbyggnaden ska möjliggöra för mer publika funktioner i husets entréplan och för en mer levande miljö på torget Under hösten är ett förslag till ny detaljplan för området Ekkällan på samråd. Detaljplanen innefattar Universitetssjukhuset och beskriver hur området kan utvecklas för att kunna möta framtida lokalbehov för vård, utbildning och forskning

Det går att ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt men det finns en särskild process som alla detaljplaner utgår från. Det betyder att varje detaljplan går igenom vissa steg. Där kan personer och myndigheter som berörs av detaljplanen lämna sina synpunkter för att kommunen ska få fram ett så bra underlag som möjligt till sitt beslut Ny detaljplan för fler bostäder i Edsberg 19 nov 2020 Sollentuna kommun har genom samhällsbyggnadsnämnden godkänt förslaget till en detaljplan för ytterligare 58 bostäder i Edsberg. Godkännandet, som nu går vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, gäller fastigheten. Karta med gällande detaljplaner. Digital karta med gällande detaljplaner (kartan fungerar bäst i webbläsarna Edge och Chrome) Kontakta planenheten om du inte hittar det du söker: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se Detaljplaner som fått laga kraft senaste två åre Förslag till detaljplan för Norra Kärringberget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområdet. Det ska vara varierat, med både villatomter, radhus och flerfamiljshus. Området ska utformas med hållbarhet som ledord Om detaljplaner, hur du påverkar eller ansöker om ändring av detaljplan, samt information om planer som är aktuella

Planerade områden - Sotenäs kommun - Sotenäs kommu

Här hittar du blankett för att begära planbesked om du vill ansöka om en ny detaljplan. Publicerad 2018-10-16, Uppdaterad 2020-09-28 Kontakt . Telefonväxel. 0411 57 70 00 . Kontakta oss. kommunen@ystad.se . Mån-tor 8.00-16.30 Fre 8.00-16.00 . Postadress . Ystads kommun. Nya Rådhuset Österportstorg 2 271 80 Ystad Bygga nytt, ändra eller riva; Detaljplan. Status. Pågår mellan: Upphävande av byggnadsplan nr 173 och delar av nr 287 i Nordkroken. Granskning. 10 november och 15 december 2020. Om du har frågor angående pågående planer och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare

En ny detaljplan har antagits och vunnit laga kraft för Töcksfors shoppingcenter. Med den har fem detaljplaner gjorts om till en. - Vi får nu möjlighet att etablera mer verksamhet i källardelen och bredvid köpcentret. Det säger Kjell Ericsson, medarbetare i Olav Thon-gruppen När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Pågående planarbeten och antagna detaljplaner Detaljplanekartan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner Södertörnkyrkan - ny detaljplan. För fastigheterna Paviljongen 1 och 2 med flera, där bland annat Södertörnkyrkan idag har sin verksamhet, har vi tagit fram en ny och ändrat en befintlig detaljplan. Under våren 2020 flyttar vi och bygger om den befintliga gång- och cykelbanan Ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse kräver ofta ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan. Beslut om att nya detaljplaner ska upprättas fattas av kommunens politiker i miljö- och byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ansökningar om bygglov prövas mot detaljplanen När en ny detaljplan tas fram prövas vad som är lämpligt på platsen och i vilken omfattning. På kommundelssidorna finns information om de detaljplaner som Haninge kommun håller på att ta fram just nu. För att hitta en gällande detaljplan så görs det lättast genom att kolla i kommunens webbkarta

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida Detaljplan för del av Wallintorget berörande Borlänge 43:1 och Blenda 6 inom centrum, delplan 1, i Borlänge kommun Underrättelse om granskning. Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.s Ny detaljplan gör det möjligt att bygga bostäder på Arenastaden Idag tog byggnadsnämnden beslut om att anta ny detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 som är en del av Arenastaden. Detaljplanen gör det möjligt att bland annat bygga drygt 400 bostäder på området En ny detaljplan har tagits fram för Höstvägen 6 och Backvägen 7, fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 24:10. Detaljplanens syfte är att upphäva gällande tomtindelning och möjliggöra för avstyckning samt uppförande av nya enbostadshus på styckningslotterna

Ju nyare detaljplan, desto mörkare lila nyans i kartan. Titta också på planbeteckningen du ser i kartan. Högre nummer anger mer aktuell detaljplan. I tätorten Eslöv, till skillnad från övriga orter, har plannumret även två olika bokstäver, E eller S. Planer på S är äldre än de på E En detaljplan krävs när man ska bygga ut eller förändra användningen av ett område. Det är ofta på begäran från exploatörer eller markägare som nya detaljplaner upprättas. Initiativet kan även komma från politiskt håll för att få till en förändring eller lösa frågor som vägdragning, vatten- och avloppsförsörjning eller utbyggnad av skolor

Samråd om detaljplan för västra Stenbacken. Ny tillfällig lag för smittskydd. Den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft gällande smittskydd på restauranger, barer och caféer. 2020-06-24 06:00 Granskning av detaljplan för Jägarskolan etapp 2 Nya Munkebäck ger 300 nya bon i Kålltorp Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Högre hus närmast vägen med butiker i bottenplan. Tidningen Öster var med när det hölls öppet hus på Kåken om planerna på Nya Munkebäck

Detaljplan Snabblänkar: Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter Min sida Om e-legitimation Kontaktcenter Lärplattform I vår e-tjänst för detaljplaner kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen Ändring av detaljplan för Kils multisportarena. Ändring av detaljplan för Norra Fagerås. Ändring av detaljplan för Älgen 9. Ändring av detaljplan för Skommita-Tallåsen. Upphävande av del av Nya runnevål. Hovslagaren, norra delen. Ändring av stadsplan för Vikstaskolan. Del av Säbytorps stugområde . Hannäs hästcenter . Kils. Markanvisningstävling för Nya Munkebäck avgjord. detaljplan för utbyggnad av Liseberg och Göteborgs Stads påverkansagenda var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 2 september. Läs kommunstyrelsens notiser här. Kommunfullmäktige 20 augusti Vad är en detaljplan? Detaljplaner du kan lämna synpunker på just nu; Hitta detaljplan; Beställa ny eller ändra detaljplan; Detaljplaneprocessen; Vanliga frågor; Du är här: Bo, Trafik och Miljö; Detaljplaner; Beställa ny eller ändra detaljplan

Guide för detaljplaneprocessen - Boverke

Ny detaljplan ska få Norrleden utbyggd Fastighetsnämnden har på onsdagen beställt en ny detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av Norrleden. - Norrleden har blivit knökfull och det är ofta kö där, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden Ett förslag till detaljplan för del av Hanö har tidigare varit ute på samråd och granskning. Planförslaget har sedan bearbetats och varit ute på en förnyad granskningsrunda under tiden 22 juni - 23 augusti 2020

Seniorbostäder i Munkebäck, Göteborg - Bonum seniorboend

En detaljplan bestämmer, reglerar, hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan En detaljplan för den nya grundskolan har tagits fram vid kommunfullmäktiges sammanträde i Salem förra veckan. Den har godkänts av bygg- och miljönämnden Detaljplan och gatukostnadsutredning har överklagats till Mark- och miljödomstolen respektive Förvaltningsrätten. Förberedelserna har bland annat handlat om att undersöka markens egenskaper och se över nya gränser för allmän plats för t.ex. gata. Arbetet beräknas fortgå under sommaren och början av hösten 2020 Detaljplan för Kvarteret Luthagsstranden 50:1 m.fl. (diarienummer 2013-001600) 5 oktober 2018. Beslut (PDF, 1 MB) Planbeskrivning (PDF, 5 MB) Plankarta (PDF, 2 MB) Upphävande av del av detaljplan för Skölsta (diarienummer 2017-001584) 20 september 2018. Beslut (PDF, 942 KB) Planbeskrivning (PDF, 2 MB) Detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i.

Fastighetskontorets bedömning är att det i första hand är tre områden, Skeppsbron, Frihamnen och Backaplan, där det behövs nya beslut för att förbättra Älvstadens exploateringsekonomi. Här är några exempel: • För Skeppsbron rekommenderas att en ny detaljplan tas fram med tydligt fokus på en ekonomi i balans Detaljplan för Nya vägen 15:1 m.fl. (Kopparbergs bryggeri) Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av verksamheten för Kopparbergs bryggeri där lager och verksamhetsytor säkerställs

En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter Planförslaget innebär att en ny detaljplan tas fram för Tingvallaskolan samt för ny bostadsbebyggelse norr om skolan. Avsikten med den nya detaljplanen är att kunna utöka Tingvallaskolans verksamhet och anpassa skolbyggnaden efter dagens behov och att förse området med 14 nya bostäder. Planförslaget har varit utsänt för samråd Tyresö växer och omvandlas ständigt. Här hittar du information om de stora byggen och entreprenader som pågår just och sådana som kommer att starta upp inom kort. Du hittar alla detaljplaner och planprogram som är under arbete

Hos Synsam Munkebäck har du alltid bytesrätt i 90 dagar, vilket innebär att vi byter ut dina glasögon om du inte skulle vara nöjd eller om de inte passar. Vi erbjuder också en kostnadsfri olycksgaranti i 365 dagar, så om dina nya glasögon eller linser skulle gå sönder så reparerar vi dem eller byter ut dem åt dig Detaljplan för nya Hummelsta förskola Enköpings kommun Standardförfarande PLANBESKRIVNING . Till planen hör följande handlingar: • Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2020-02-20 • Planbeskrivning, 2020-02-20 • Fastighetsägareförteckning, 2020-04-06 • Samrådsredogörelse, 202X-XX-XX (tillkommer efter samråd Nya Gottsundaskolan. Kommunen har beslutat att en ny skola ska byggas i Gottsunda. Skolan ska ersätta Gottsundaskolan som brann ner i oktober 2018. Byggstart sker tidigast 2021. Kommunens ambition är att Gottsundaskolan ska kunna flytta in i sina nya lokaler till höstterminen 2024 Nya bostäder och fortsatt god tillgång till naturreservat - ny detaljplan ute på samråd Idag går ny detaljplan ut på samråd. Detaljplanen med namnet Växjö 13:29 ligger längs Teleborgsvägen vid Teleborgs vattentorn Eskilstuna antar Sehlhalls detaljplan om 10.000 m2 i centrum Av jmhogberg | torsdag 22 oktober 2020 kl. 7:33 Eskilstuna kommun har antagit detaljplanen för Modellfabriken , vilket skapar en central byggrätt om 10.000 m2 BTA för vårdboende, kontor, centrumverksamhet och kontor Detaljplan för Fyrklöverns stugby, Lerdal 15:32, Söder om stugbyn, inom ett idag obebyggt område nära slalombacken, ges möjlighet att uppföra ett antal nya friliggande småhus. Handlingar. Plankarta Planbeskrivning Illustrationskarta Granskningsutlåtande 1 Granskningsutlåtande 2

 • Wetter tauplitzalm 14 tage.
 • Diabetes symptom illamående.
 • Det dåliga med medeltiden.
 • Welsh corgi cardigan fakta.
 • Toyota 4runner gebraucht österreich.
 • Boende grebbestad stuga.
 • Glad vänskapsdag.
 • Tiger kaufen deutschland.
 • Ordlekar för barn.
 • Sängar 210x210.
 • Ballettschule kerpen.
 • Irish music.
 • Subaru impreza wiki.
 • Ecu control unit.
 • Irish music.
 • Csgo source hacks.
 • Krönung queen elizabeth 2.
 • Fotoramar åhlens.
 • Region västmanland heroma.
 • Amerikansk miniatyrhäst sverige.
 • Veckoschema hemma.
 • Rottnest island animal.
 • Marshall högtalare.
 • Dji spark.
 • Trådlös övervakningskamera biltema.
 • Amningskopp apoteket.
 • Hans och hennes soundtrack.
 • Malmö isstadion adress.
 • Våtdräkt herr.
 • Deodoc recension.
 • Sju dåliga förlorare fejk.
 • Boxer kort funkar inte.
 • Klick cigaretter förbjuds.
 • Bundesliga live tv.
 • Mariestad kommun invånare.
 • Sf biotoppen 2018.
 • Wonder woman dc wiki.
 • Jag älskar dig betydelse.
 • Fodrad kanadaskjorta.
 • Mendeley articles.
 • Rotationsriktning hankook.